Oddělení účetnictví (OÚ) vede kompletní účetnictví městské části. Eviduje záznamy o příjmech a výdajích a sestavuje a podává daňové přiznání. Zajišťuje pokladní službu městské části.


Oddělení účetnictví – OÚ

 • Vede účetnictví o příjmech a výdajích MČ Praha 7 za hlavní rozpočtovou činnost.
 • Metodicky usměrňuje výkon agend týkajících se účetních operací MČ Praha 7.
 • Zodpovídá za stav účetnictví ÚMČ Praha 7, metodicky řídí zpracování účetnictví příspěvkových organizací zřízených městskou částí. Kontroluje z účetního hlediska jimi předložené účetní výkazy.
 • Zabezpečuje styk s příslušnými bankovními ústavy. Spravuje účty Úřadu, které zřizuje i ruší a vede jejich evidenci. Vede knihu stavů účtů. Provádí platby a převody finančních prostředků týkající se účtů MČ Praha 7.
 • Zajišťuje spolupráci s Českou poštou, a.s. a Českou spořitelnou a.s.
 • Zabezpečuje roční uzávěrku účtů a převod zůstatku účetnictví do počátečních stavů.
 • Zajišťuje ve spolupráci s daňovým poradcem daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za MČ Praha 7.
 • Metodicky řídí a koordinuje závěrečné zpracování inventarizace majetku MČ Praha 7 na základě podkladů předložených odvětvovými odbory a příspěvkových organizací zřízenými MČ Praha 7.
 • Zajišťuje veškeré účetní operace spojené s vedením účetnictví zdaňované činnosti – odděleně od činnosti hlavní.
 • Zodpovídá za řádné zaúčtování vypočtené daně z příjmu do příslušného účetního období na základě písemného příkazu odboru majetku.
 • Měsíčně zajišťuje zpracování řádného, případně opravného nebo dodatečného daňového přiznání k dani z přidané hodnoty a zpracování kontrolního hlášení dani z přidané hodnoty.
 • Zabezpečuje daňovou doloženost k dani z přidané hodnoty.
 • Provádí veškeré účetní operace týkající se daně z přidané hodnoty v rámci hlavní rozpočtové a zejména vedlejší zdaňované činnosti MČ Praha 7.
 • Provádí průběžně namátkové kontroly účetních dokladů po obsahové i věcné stránce u správní firmy 7U s.r.o., týká se oblasti účtované na základě mandátní smlouvy.
 • Metodicky řídí účetnictví příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 7 v rámci požadavků stanovených v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty.
 • Zabezpečuje vztah s FÚ Praha 7 v oblasti daně z přidané hodnoty.
 • Účtuje o všech finančních operacích týkajících se zón placeného stání – ZPS.
 • Zajišťuje pokladní službu MČ Praha 7.

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor finanční - oddělení účetnictví
nábř. Kpt. Jaroše 1000
Praha 7
Dveře č. 123, 124, 125

Úřední hodiny

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě
placeholder

Hurtová Simona

vedoucí oddělení
tel. +420220144036
HurtovaS@Praha7.cz

Bubníková Ludmila

účetní
tel. +420220144048
BubnikovaL@Praha7.cz

Vojtěchová Pavla

účetní
tel. +420220144250
VojtechovaP@Praha7.cz

Suchanová Ivana, Ing.

účetní
tel. +420220144195
SuchanovaI@Praha7.cz

Bubeníčková Šárka

účetní
tel. +420220144038
BubenickovaS@Praha7.cz

Velek David

účetní
tel. +420220144034
VelekD@Praha7.cz

Horáková Miloslava

účetní
tel. +420220144049
HorakovaM@Praha7.cz

Brynychová Gabriela

referentka
tel. +420220144247
BrynychovaG@Praha7.cz

Hlásenská Iva

účetní fakturace
tel. +420220144047
gsm. +420607924288
Hlasenskai@Praha7.cz

Freiková Jaroslava

účetní
FreikovaJ@Praha7.cz

Morvicová Marcela

účetní
tel. +420220144241
MorvicovaM@Praha7.cz