Pro volby do Evropského parlamentu – 24. a 25. května 2019 je sestavován samostatný seznam voličů. 
Voliči – občané České republiky s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 7 zapsaní ve stálém seznamu voličů pro ostatní volby, budou automaticky zapsáni do seznamu voličů pro volby do EP, a to ke dni 14. 4. 2019. Po tomto datu již nelze voliče zapsat s výjimkou těch voličů, kteří po uvedeném datu změní trvalé bydliště z jiné obce na MČ Praha 7 a předloží písemné potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů ve svém předchozím bydlišti.

Pokud tedy volič má pochybnosti, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů (např. změnil trvalé bydliště v období od předcházejících voleb nebo nebyl uveden v seznamu voličů při minulých volbách), má možnost ověřit si, zda je v seznamu uveden, na odboru správních agend ÚMČ Praha 7, který sídlí v detašovaném pracovišti v Praze 7, U Průhonu 11, a to v úřední době osobně s průkazem totožnosti. S ohledem na ochranu osobních údajů nelze tyto informace poskytovat telefonicky.

Lhůta pro ověření zápisu v seznamu voličů pro volby do EP končí dne 14. 4. 2019 v 16,00 hod.

Po této lhůtě lze požádat o zápis do seznamu v případě, že po uvedeném datu došlo ke změně trvalého bydliště, současně je třeba předložit výše zmíněné potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu v předchozím bydlišti.

https://www.mvcr.cz/clanek/texty-informace-pro-obcany-ceske-republiky-o-podminkach-hlasovani-ve-volbach-do-evropskeho-parlamentu-na-uzemi-ceske-republiky.aspx

Ve stejné lhůtě, tj. do 14. 4. 2019 do 16,00 hodin, mohou o zápis do seznamu voličů pro volby do EP požádat i občané jiných států, jimž právo volit přiznává mezinárodní úmluva (občané členských států Evropské unie) a kteří mají trvalý nebo přechodný pobyt v MČ Praha 7. Občané, kteří již požádali o zápis do seznamu pro volby do EP v roce 2014, jsou zapsáni automaticky (pokud sami nepožádali o vyškrtnutí) a zápis v seznamu si mohou ověřit stejně jako občané ČR – viz výše.

Ostatní občané států Evropské unie mohou požádat o zápis do seznamu voličů v případě, že na území MČ Praha 7 ještě nevolili, nebo o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů, pokud byli zapsáni v dodatku seznamu voličů pro volby do zastupitelstev obcí. O zápis je možno požádat osobně na odboru správních agend U Průhonu 11 nebo písemně jedním z přiložených formulářů.

Formuláře ke stažení: 
Žádost o zápis
Žádost o přenesení údajů

https://www.mvcr.cz/clanek/texty-informace-pro-obcany-jinych-clenskych-statu-eu-o-podminkach-hlasovani-ve-volbach-do-evropskeho-parlamentu-na-uzemi-ceske-republiky.aspx