Informace o voličských průkazech  pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 8. a 9. října 2021

Pokud volič nebude moci volit v místě svého trvalého bydliště, má možnost ode dne vyhlášení voleb požádat o vydání voličského průkazu, který jej opravňuje k zápisu do zvláštního seznamu voličů v jakémkoli volebním okrsku na území ČR nebo zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Žádost o vydání voličského průkazu pro voliče s trvalým bydlištěm na území městské části Praha 7 lze podat u Úřadu městské části Praha 7, odboru správních agend, některým z níže uvedených způsobů:

  • v listinné podobě – s úředně ověřeným podpisem voliče *
  • v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky

      Písemná žádost musí být doručena nejpozději do 1. října 2021 do 16 hodin.

  • osobně na odboru správních agend ÚMČ Praha 7, detašovaném pracovišti U Průhonu 11 nebo na Informačním centru MČ, Milady Horákové 2, a to nejpozději do 6. 10. 2021 do 16 hodin. V tomto případě bude s žadatelem po prokázání totožnosti platným dokladem sepsán úřední záznam.

Voličský průkaz lze vydat nejdříve 23. 9. 2021, a to buď osobně žadateli nebo poštou na adresu, kterou žadatel uvede v žádosti, případně osobě, kterou žadatel k převzetí voličského průkazu pověří plnou mocí s úředně ověřeným podpisem žadatele.


Žádost o voličský průkaz


Voličské průkazy se vydávají od 23. září 2021 na pracovišti U Průhonu 11  v rozšířených úředních hodinách:

čtvrtek – 23. 9. 8–12, 13–16
pátek – 24. 9. 8–12, 13–16
pondělí – 27. 9. 8–12, 13–18
úterý – 28. 9.  Státní svátek
středa – 29. 9. 8–12, 13–18
čtvrtek – 30. 9. 8–12, 13–16
pátek – 1. 10. 8–12, 13–16
pondělí – 4. 10. 8–12, 13–18
úterý – 5. 10.  8–12, 13–16
středa – 6. 10. 8–12, 13–16
konec zákonné lhůty po této lhůtě již nelze voličský průkaz vydat                                                                                      

Voličský průkaz lze vyřídit i na Informačním centru Milady Horákové 2 v úředních hodinách (ve středu 6. 10. 2021 jsou úřední hodiny IC Milady Horákové 2 prodlouženy do 16:00 hod.):

Informační centrum – Milady Horákové 2

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 15.00
úterý a čtvrtek
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
pátek
7.30 – 12.00
13.00 – 14.00


* Podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v pl. znění je ověření podpisu osvobozeno od správního poplatku.


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend
Detašované pracoviště U Průhonu 11
170 00 Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Chramostová Zuzana, JUDr.

vedoucí odboru
U Průhonu 11
gsm. +420603863878
ChramostovaZ@Praha7.cz