MOŽNOST HLASOVAT NA VOLIČSKÝ PRŮKAZ PŘI VOLBÁCH DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 (případné druhé kolo 9. a 10. října 2020)

Na území MČ Praha 7 jsou vyhlášeny pouze volby do Senátu Parlamentu ČR

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Senátu Parlamentu České republiky (dále jen „Senát“), konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 (případné druhé kolo 9. a 10. října 2020), ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na voličský průkaz.

Voličský průkaz vydaný Úřadem MČ Praha 7 opravňuje voliče volit na území volebního obvodu č. 27, který zahrnuje území městských částí Praha 1, Praha 7, Praha – Suchdol a Praha-Troja, část území městské části Praha 2, tvořenou k. ú. Nové Město, a k.ú. Vyšehrad, část území městské části Praha 5, tvořenou částí k.ú. Malá Strana ležící na území městské části Praha 5 a část území městské části Praha 6, tvořenou k.ú. Střešovice, část k.ú. Hradčany, částí k.ú. Bubeneč a částí k.ú. Sedlec, ležícími na území městské části Praha 6.

Žádost o voličský průkaz lze podat:

I. v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče; ověřený podpis žadatele zákon vyžaduje proto, aby byl volič, který o vydání voličského průkazu žádá, chráněn před zneužitím tohoto institutu. Podání žádosti v listinné podobě musí být doručeno nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 25. září 2020 do 16,00 hod. na Úřad městské části Praha 7, odbor správních agend, U Průhonu 38, Praha 7 (podatelna).     

Úřední ověření podpisu voliče provádějí:

1. úřady, kterými jsou podle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů,

a) krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst  a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis, újezdní úřady,

b) držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky

2. notáři na základě zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.  Při ověření podpisu u správních úřadů (viz shora ad 1a) lze využít osvobození od správního poplatku podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jež stanoví, že od poplatků jsou osvobozeny úkony pro účely využití volebního práva. Tuto skutečnost správní úřad u úkonu vyznačí.

II. v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky;

Žádost v elektronické podobě musí být příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 25. září 2020 do 16,00 hod. (ID Úřadu MČ Praha 7 – r44b2x7).

III. osobně na pracovišti odboru správních agend, oddělení přestupků, U Průhonu 11, Praha 7.

V tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad, který je oprávněn voličský průkaz vydat, o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede; o vydání voličského průkazu lze požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 30. září 2020 do 16.00 hodin.

V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo volby, obecní úřad, popř. zastupitelský úřad mu vydá voličský průkaz pro obě kola volby (jeden pro první a druhý pro druhé kolo).

Voličské průkazy se mohou vydávat nejdříve od čtvrtka 17.09.2020.

 

Žádost o vydání voličského průkazu


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend
Detašované pracoviště U Průhonu 11
170 00 Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
8.00 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
pouze na objednání
placeholder

Chramostová Zuzana, JUDr.

vedoucí odboru
dveře č. U Průhonu 11
gsm. +420603863878
ChramostovaZ@Praha7.cz