Pokud volič nebude moci volit v místě svého trvalého bydliště, má možnost ode dne vyhlášení voleb požádat o vydání voličského průkazu, který jej opravňuje k zápisu do zvláštního seznamu voličů v jakémkoli volebním okrsku na území ČR nebo zvláštním volebním okrsku v zahraničí.


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend
nábř. Kapitána Jaroše 1000
170 00 Praha 7

Úřední hodiny

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě
placeholder

Chramostová Zuzana JUDr.

vedoucí odboru
dveře č. 272
tel. +420603863878
ChramostovaZ@Praha7.cz

Jak lze o voličský průkaz zažádat

Žádost o vydání voličského průkazu pro voliče s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 7 lze podat u Úřadu MČ Praha 7, Odboru správních agend, a to některým z níže uvedených způsobů:

  • v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče (Podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v pl. znění je ověření podpisu osvobozeno od správního poplatku.)
  • v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky Městské části Praha 7: r44b2x7)

Písemná žádost musí být doručena vždy do určitého data, sledujte prosím informace k daným volbám.

  • osobně na odboru správních agend ÚMČ Praha 7, kancelář č. 275, 2. patro. V tomto případě bude s žadatelem po prokázání totožnosti platným dokladem sepsán úřední záznam.

Voličský průkaz lze vydat buď osobně žadateli  nebo poštou na adresu, kterou žadatel uvede v žádosti, případně osobě, kterou žadatel k převzetí voličského průkazu pověří plnou mocí s úředně ověřeným podpisem žadatele.

Formuláře ke stažení