Volby do Zastupitelstva MČ Praha 7 a Zastupitelstva hlavního města Prahy se uskuteční ve dnech 23. a 24. září 2022 a to v pátek 23. září 2022 od 14.00 do 22.00 hodin, v sobotu 24. září 2022 od 8.00 do 14.00 hodin.

Pro volby do zastupitelstev obcí je městská část Praha 7 členěna do 36 volebních okrsků. Podle usnesení Zastupitelstva č. 0046/22-Z je počet členů Zastupitelstva na volební období 2022–2026 stanoven na 29 členů v 1 volebním obvodu.


Registračním úřadem pro volby do Zastupitelstva městské části Praha 7 je odbor správních agend Úřadu městské části Praha 7, U Průhonu 38 (adresa podatelny), oddělení přestupků se sídlem v Praze 7, U Průhonu 11 (roh ulice Komunardů a U Průhonu), kde lze podat kandidátní listinu osobně.


Registrační úřad sděluje:

1.  V souladu s ust. § 21, odst. 2 a 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů se kandidátní listiny pro volby do Zastupitelstva Městské části Praha 7 podávají nejpozději 66 dnů přede dnem voleb, tj.

         do 19. července 2022 do 16.00 hod.

Každý kandidát vyplní „Prohlášení“, která budou předložena spolu s kandidátní listinou.

2. Podává-li kandidátní listinu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, připojí ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícím jejich kandidaturu.

Ve smyslu ust. § 21 odst. 4 a přílohy zák. č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů byly stanoveny potřebné počty podpisů voličů na peticích:

  • pro nezávislého kandidáta – 957 podpisů
  • pro sdružení nezávislých kandidátů – 3 349 podpisů

3. Do 25. 7. 2022 bude v souladu s ust. § 23 odst. 1 cit. zákona  probíhat přezkoumání kandidátních listin a současně volební strany mohou v této lhůtě doplňovat další kandidáty nebo měnit jejich pořadí.

4. Do 27. 7. 2022 budou volební strany v případě nedostatků na kandidátních listinách vyzvány k odstranění závad ve lhůtě do 1. 8. 2022.

5. Do 6. 8. 2022 registrační úřad rozhodne o škrtnutí kandidáta, registraci a odmítnutí kandidátních listin. Pořadí volebních stran na hlasovacím lístku poté určí registrační úřad losem.


Další kontakty: 

  • 778 110 015 O. Kejhová
  • 778 110 024 P. Beneš

Náležitosti kandidátní listiny, prohlášení kandidáta a další podrobnosti naleznete na stránkách Ministerstva vnitra pod níže uvedenými odkazy:


Volby do zastupitelstev obcí – informace pro kandidáty podle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.