Každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina pro volbu do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byla zaregistrována ve volebním kraji, jehož součástí jsou volební okrsky na území MČ Praha 7, může delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka do každé volební komise. Seznam delegátů se doručuje starostovi, a to nejpozději 30 dnů přede dnem voleb, tj. do 8. září 2021 do 16,00 hod. Náležitosti seznamu delegátů vyplývají z ust. § 14e, odst. 4 zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je vhodné uvést i telefonní nebo e-mailový kontakt. Zasedání okrskových volebních komisí, které je pro všechny členy komisí povinné, se bude konat dne 15. září 2021, každý ze členů obdrží pozvánku a bude jej kontaktovat zapisovatel komise.  

Prosíme, aby byli delegováni pouze členové, s nimiž je delegace projednána a kteří se mohou zúčastnit zasedání komisí a obou kol voleb, případně dalších povinných školení (pro předsedy a místopředsedy komisí).

Informace pro zájemce o členství v komisi z řad občanů

Pokud okrskové volební komise nejsou naplněny delegovanými členy, jmenuje starosta na neobsazená místa zájemce z řad občanů.

Zájemci se mohou přihlásit e-mailem na benesp@praha7.cz nebo chramostovaz@praha7.cz s uvedením jména, příjmení, data narození, adresy a telefonního kontaktu.

Odměna za aktivní účast delegovaných i jmenovaných členů ve volební komisi činí  i s příplatkem dle zákona o zvláštních způsobech hlasován 2 300,- Kč pro člena, 2 600,- Kč pro místopředsedu komise a 2 700,- Kč pro předsedu komise.

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend
Detašované pracoviště U Průhonu 11
170 00 Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Chramostová Zuzana, JUDr.

vedoucí odboru
U Průhonu 11
gsm. +420603863878
ChramostovaZ@Praha7.cz