V měsíčníku Hobuletu uveřejnila Praha 7 dotazník s názvem Budoucnost vnitrobloků. Stejný dotazník bylo možné vyplnit také online na stránkách městské části. Cílem dotazníku bylo otevřít téma vnitrobloků v Praze 7 a zjistit, jaký je jejich stav pohledem jejich uživatelů a hlavně jaké jsou jejich představy o tom, jak by měl vnitroblok obecně vypadat a k čemu by měl sloužit. Výsledky dotazníku naleznete zde


Téma vnitrobloků budeme dále rozvíjet. Zaměříme se na ně ze dvou různých pohledů:

Vnitrobloky jsou jedno z mála převážně soukromých či polosoukromých dosud z velké části nezastavěných venkovních míst v centru města, které se stává předmětem zájmu mnoha investorů jako potencionální stavební pozemek.

Městská část připravuje jednotná pravidla, podle kterých bude v rámci územních řízení týkajících záměrů ve vnitroblocích jakožto účastník řízení postupovat. Pravidla budou sloužit pro investory jako transparentní a jednoznačný přístup městské části a budou vycházet jak z odborných materiálů a metodik orgánů památkové péče a současné legislativy, tak i výstupů z výše uvedeného dotazníku. Jedním z cílů pravidel bude omezit výstavbu ve vnitroblocích (více než 80% odpovědí z dotazníku s novou výstavbou ve vnitrobloku nesouhlasí), s požadavkem na obnovení rostlého terénu v maximální možné míře a podporou zlepšení retenčních schopností ploch. 

Druhým pohledem na téma vnitrobloků je hledání možností, jak aktuální stav vnitrobloků zlepšit (86% respondentů dotazníku uvedlo, že stav vnitrobloku není takový, jaký by si představovali). Z toho důvodu plánuje městská část aktivně podporovat přeměnu vnitrobloků na rekreační a parkové plochy, bude pomáhat s koordinací vlastníků pozemků ve vnitroblocích za účelem scelování těchto pozemků, podporovat ozeleňování a zlepšování vsakovacích poměrů povrchů ve vnitroblocích a participovat toto téma s občany.

Dále pak bude usilovat v několika konkrétních vnitroblocích tuto výše uvedenou formu přeměny navrhnout a ve spolupráci s vlastníky také realizovat. Jako příklad uvádíme revitalizaci vnitrobloku Pečovatelského centra Prahy 7 v ul. Kamenická, jehož zpracování bylo zadáno spolku Bieno. V tuto chvíli probíhají jednání s vlastníky a příprava návrhu. (www.vnitrobloky.cz/kamenicka)