V případě, že váš příbuzný není ze závažných zdravotních důvodů schopen přebírat svůj důchod, můžete požádat o ustanovení zvláštního příjemce důchodu.


Kde

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor sociálního začleňování
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Odbor sociálního začleňování

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě
placeholder

Luczka Miroslav, PaedDr.

vedoucí odboru
dveře č. 2.06
tel. +420220144147
gsm. +420735793146
LuczkaM@Praha7.cz
dveře 2.06

Základní podmínkou je podání žádosti a předložení potřebných dokladů – potvrzení ošetřujícího lékaře, průkazu totožnosti a vyplněné žádosti. Poté bude zahájeno správní řízení. Správní orgán vydá Rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce důchodu, které zašle žadateli, oprávněnému a České správě sociálního zabezpečení, která důchody vyplácí.

Pokud odpadnou důvody, pro které byl zvláštní příjemce důchodu ustanoven, může být na žádost původního příjemce nebo ustanoveného zvláštního příjemce zahájeno správní řízení o zrušení ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění.

Formuláře:

Žádost, že osoba sama není schopna ze zdravotních důvodů žádost podat, ale potřebuje ustanovit příjemce

Žádost, že osoba sama je schopna požádat o ustanovení opatrovníka