Projekt Smart Cities Integrační platforma pro case management v sociálně-zdravotní oblasti v Praze 7

Inovativní projekt Smart Cities Integrační platforma pro case management v sociálně-zdravotní oblasti v Praze 7 je spolufinancován Magistrátem hlavního města Prahy a městksou částí Praha 7. Realizace zároveň probíhá v součinnosti s Operátorem ICT.

Cílem projektu je vytvořit softwarový nástroj pro efektivní vedení klientů s komplexními zdravotně-sociálními potřebami (tzv. „case-management“) napříč systémem sociálních a zdravotních služeb. Nedílnou součástí přípravy platformy pro case management je navázání efektivní spolupráce mezi poskytovateli sociálních a zdravotních služeb nejen na území MČ Prahy 7 zejména prostřednictvím workshopů a případových setkání.


Přehled workshopů:

Práce s osobami ohroženými domácím násilím 

Termín: 23. 6. 2020
od 9 do 13 hodin, sál Letenské vodárenské věže, Na Výšinách 1000/1, Praha 7
Lektorky: Jaroslava Chaloupková a Jitka Libišová

Program workshopu:
Workshop bude zaměřen na vymezení pojmu „domácí násilí“ včetně jeho projevů, klíčových znaků a rizikových faktorů. Zahrnovat bude nejen jednání s obětí domácího násilí, ale také s agresorem. Jeho prostřednictvím budou předány také informace jak se zachovat při podezření na domácí násilí.

Dokumenty k workshopu:
Prezentace Problematika domácího násilí


Metodika případových konferencí a případových setkání při práci s klienty s komplexními potřebami

Termín: 14. 11. 2019, od 9 do 13 hodin, malý sál Národního zemědělského muzea, Kostelní 1300/44, Praha 7
Lektorky: Věra Bechyňová, Martina Konvrzková z organizace STŘEP

Program workshopu:
Úvod do tématu případových konferencí a případových setkání. Zásady a principy, organizace případových konferencí. Účastníci případových konferencí. multidisciplinární týmy, přítomnost klienta. Cíle, struktura a výstupy případových konferencí a setkání. Rizika a přínosy případových konferencí. Práce s kazuistikami, využití případových konferencí a případových setkání při case managementu ve zdravotně sociální oblasti. Diskuse k tématu.

Dokumenty k workshopu:
Prezentace organizace STŘEP
Pracovní listy k workshopu případové konference


Problematika alkoholismu, práce s klienty závislými na alkoholu či pod vlivem alkoholu

Termín: 10. 10. 2019, od 9 do 13 hodin, sál Letenské vodárenské věže, Na Výšinách 1000/1, Praha 7
Lektor: Jaroslav Vacek, Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze

Program workshopu:
Úvod do tématu závislosti na alkoholu. Přehled pobytových a ambulantních služeb – podmínky pro poskytnutí služby y Informace, které jsou potřebné pro zajištění služby a komunikace se službou – co je třeba sdělit klientovi a co službě. Komunikace s klientem pod vlivem alkoholu, nebo se závislým, motivace k řešení situace.

Dokumenty k workshopu:
Prezentace z workshopu
Článek Přehled účinnosti různých modelů case managementu pro uživatele látek


Problematika klientů s duševním onemocněním

Termín: 13. 6. 2019, od 9 do 13 hodin, sál Letenské vodárenské věže, Na Výšinách 1000/1, Praha 7
Lektorky: Dana Trojanová, Eva Kudrnová, Fokus Praha, z. ú.

Program workshopu:
Každý pracovník ze sociální oblasti se často setkává s lidmi, kteří tak trochu nestandardně jednají.  Kdy takovéto nestandardní jednání je už duševní nemoc a kdy nikoliv? Jaké jsou v ČR možné postupy léčby duševně nemocných? Co to je, když se řekne reforma psychiatrie a všem to spočívá? Jak vypadají komunitní služby lidí s duševním onemocněním a o co se zde děje?

Na tyto všechny otázky by měl teoretický blok základně dopovědět. Odpovědi jsou šité na míru především pracovníkům ze sociální oblasti a budou dokládány mnoha konkrétními zkušenostmi z praxe.

Dokumenty k workshopu:
Prezentace duševní onemocnění
Shrnutí workshopu s tématem duševní onemocnění


Práce s klienty s demencí

Termín: 23. 4. 2019, od 9 do 13 hodin, sál Letenské vodárenské věže, Na Výšinách 1000/1, Praha 7
Lektorka: Hana Vaňková, Gerontologické centrum v Praze 8

Program workshopu:
Typy a příčiny onemocnění degenerativních změn, posuzování stavu klienta, diagnostické metody a procesy, péče o klienty s demencí, možnosti sociálně -zdravotních služeb. Práce s kazuistikami ve skupinách, problematika klientů s demencí v rámci case managementu. Prezentace výsledků práce skupin, moderovaná diskuse k tématu klientů s demencí a možností case managementu.

Dokumenty k workshopu:
Shrnutí workshopu


Zavedení case managementu na úrovni městské části Praha 7

Termín: 27. 2. 2019, od 9 do 13 hodin, sál Letenské vodárenské věže, Na Výšinách 1000/1, Praha 7

Prezentace Metodiky pro case management a navazující diskuse. Práce ve 2 skupinách s kazuistikou – vytváření procesních map, indikace klientů vhodných po práci pomocí case managementu. Prezentace výsledků práce skupin, moderovaná diskuse tématu case managementu.

Dokumenty k workshopu:
Prezentace Metodika case management
Zápis z workshopu


„Elektronický nástroj pro sdílení dat a case management – platforma CaseMan“

Cílem je vyvinout a na úrovni městské části otestovat a provozovat softwarový nástroj, který umožní efektivní vedení klientů (case management) napříč jednotlivými zapojenými odbory úřadu, systémem sociálních a zdravotních služeb, případně i neformální péče. Nástroj má sloužit koordinátorům péče a ostatním zapojeným profesím poskytujících podporu cílové skupině klientů, kterými jsou zejména křehcí senioři, lidé s chronickým onemocněním či se zdravotním postižením, lidé v bytové nouzi či bez domova a další osoby, které z podstaty své situace využívají více služeb najednou v delším čase.

Z hlediska funkcionalit se jedná o platformu umožňující především:

·         Efektivní vedení případu, koordinace služeb a komunikace mezi zapojenými odbory/službami

·         Bezpečné sdílení relevantních informací a integrace dat

·         Plánování, zaznamenání a vykazování poskytované péče v terénu

·         Hodnocení intervencí a generování agregovaných dat

·         Zapojení klienta/neformálních pečujících do procesu podpory

Doplňující informace o projektovém záměru jsou také dostupné v dokumentu:

Rozvoj platformy pro sdílení dat a case – management ve zdravotně-sociální oblasti, který vychází ze Studie proveditelnosti.