Evidence obyvatel je vedena v informačním systému a obsahuje zákonem taxativně stanovené údaje o státních občanech ČR.


Kde

  • na ohlašovnách obecních úřadů, újezdních úřadech, v Praze a ostatních územně členěných statutárních městech na úřadech městských částí nebo městských obvodů, pokud tak stanoví statut, v jejichž obvodu má obyvatel trvalý pobyt
  • krajském úřadu, v jehož obvodu má obyvatel pobyt
  • obecním úřadu obce s rozšířenou působností, v Praze a ve městech Brno, Ostrava a Plzeň magistráty těchto měst, v jejichž správním obvodu má obyvatel trvalý pobyt
  • na Ministerstvu vnitra

Úřední hodiny – Oddělení dokladů a evidence obyvatel, U Průhonu 1338/38

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý a čtvrtek
7.30 – 12.00
13.00 – 14.00
Poslední příjem žádostí pro odbavení je 30 minut před koncem úředních hodin.

Poslední příjem žádostí pro odbavení je půl hodiny před koncem úředních hodin.

Kdo je je oprávněn podat žádost o vydání údajů

Žádost může podat obyvatel starší 15 let (do té doby může o poskytnutí údajů žádat jeho zákonný zástupce). Za obyvatele může rovněž požádat o poskytnutí údajů zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Pokud za obyvatele žádá zmocněnec, musí prokázat svou totožnost a její identifikační údaje se uvádí na žádost. Údaj o osvojení může být poskytnut obyvateli až po dovršení věku 18 let.

O jaké údaje může obyvatel zažádat

Obyvateli mohou být poskytnuty pouze údaje vedené k jeho osobě, a to na základě tiskopisu „Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému“. K osobě blízké (otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner) se poskytují pouze údaje o datu a místu úmrtí, příp. o dni, kdy byl občan prohlášen za nezvěstného nebo mrtvého.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • Doklad totožnosti 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému obdržíte na příslušném oddělení dokladů a evidence obyvatel nebo na Informačních centrech Městské části Praha 7 – IC Milady Horákové 2 , IC Dělnická 44, IC Úřad – nábř. Kpt. Jaroše 1000

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za každou vyřízenou žádost zaplatí občan 50 Kč správní poplatek v hotovosti.

Jaká je lhůta pro vyřízení žádosti

Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů.