Evidence obyvatel je vedena v informačním systému a obsahuje zákonem taxativně stanovené údaje o státních občanech ČR.


Kde

  • na ohlašovnách obecních úřadů, újezdních úřadech, v Praze a ostatních územně členěných statutárních městech na úřadech městských částí nebo městských obvodů, pokud tak stanoví statut, v jejichž obvodu má obyvatel trvalý pobyt
  • krajském úřadu, v jehož obvodu má obyvatel pobyt
  • obecním úřadu obce s rozšířenou působností, v Praze a ve městech Brno, Ostrava a Plzeň magistráty těchto měst, v jejichž správním obvodu má obyvatel trvalý pobyt
  • na Ministerstvu vnitra

Oddělení dokladů a evidence obyvatel

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý a čtvrtek
7.30 – 11.30
12.30 – 14.00
pátek
ZAVŘENO
Poslední příjem žádostí pro odbavení je půl hodiny před koncem úředních hodin.

Poslední příjem žádostí pro odbavení je půl hodiny před koncem úředních hodin.

Kdo je je oprávněn podat žádost o vydání údajů

Žádost může podat obyvatel starší 15 let (do té doby může o poskytnutí údajů žádat jeho zákonný zástupce). Za obyvatele může rovněž požádat o poskytnutí údajů zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Pokud za obyvatele žádá zmocněnec, musí prokázat svou totožnost a její identifikační údaje se uvádí na žádost. Údaj o osvojení může být poskytnut obyvateli až po dovršení věku 18 let.

O jaké údaje může obyvatel zažádat

Obyvateli mohou být poskytnuty pouze údaje vedené k jeho osobě, a to na základě tiskopisu „Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému“. K osobě blízké (otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner) se poskytují pouze údaje o datu a místu úmrtí, příp. o dni, kdy byl občan prohlášen za nezvěstného nebo mrtvého.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • Doklad totožnosti 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému obdržíte na příslušném oddělení dokladů a evidence obyvatel nebo na Informačních centrech Městské části Praha 7 – IC Milady Horákové 2 , IC Dělnická 44, IC Úřad – nábř. Kpt. Jaroše 1000

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za každou vyřízenou žádost zaplatí občan 50 Kč správní poplatek v hotovosti.

Jaká je lhůta pro vyřízení žádosti

Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů.