Veřejná prostranství (náměstí, vozovky, chodníky) na území Hlavního města Prahy jsou z velké většiny v majetku Hlavního města Prahy. Rozhoduje o nich pražský magistrát a jsou ve správě Technické správy komunikací hl. m. Prahy. Proto je vždy třeba jednat nejprve s těmito organizacemi.


Povolení akce – pronájem veřejného prostranství a komerční zábory

Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s.
Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7

Monika Heimeová
telefon: 257 015 144
e-mail: monika.heimeova@tsk-praha.cz

(předzahrádky, tržní místa, stánky, filmování, kulturní a sportovní akce, parkování, volby)

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor dopravy
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Kovařík Jan, Ing.

vedoucí odboru
dveře 4.13
tel. +420220144024
gsm. +420739686422
KovarikJ@Praha7.cz

Každý pořadatel akce je povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného. Každý pořadatel je povinen dodržovat právní předpisy vztahující se na danou aktivitu v dané lokalitě.

Co je třeba zařídit

 1. Povolení akce

2. Místní poplatky 

  Pokud je na akci vybíráno vstupné, máte ohlašovací povinnost a jste povinni uhradit poplatek ze vstupného. Obraťte se na Úřad městské části Praha 7, Odbor ekonomický, Oddělení místních poplatků. Informace k ohlášení najdete zde.

  Ohlášení a vyúčtování poplatku ze vstupného

  Pokud se akce koná na veřejném prostranství, máte ohlašovací povinnost a jste povinni uhradit poplatek za zábor veřejného prostranství. Obraťte se na Úřad městské části Praha 7, Odbor ekonomický, Oddělení místních poplatků. Informace k ohlášení najdete zde.

  Ohlašovací povinnost k MP za užívání veřejného prostranství

  Ohlášení akcí

  Po vydání povolení pořádání akce ohlaste tuto informaci Odboru kultury a sportu, ÚMČ Praha 7, který informuje Policii ČR, MP a HZS. Informace o ohlášení akce naleznete zde obecné informace k ohlášení akcí. Ohlášení proveďte nejméně týden před konáním akce (v případě pravidelně se opakujících akcí týden před konáním první akce) na Odboru kultury a sportu Úřadu MČ Praha 7. Formulář můžete podat v listinné formě na podatelnu ÚMČ Praha 7 nebo zaslat v elektronické podobě ve formě skenu podepsaného formuláře na e-mail: podatelna@praha7.cz.

   

  Manuál pro užívání veřejného prostranství

  Tento stručný Manuál vytvořil spolek Auto*Mat, z. s., jako návod pro pořadatele sousedské akce Zažít město jinak. Manuál pro organizátory aktivit ve veřejném prostoru vás provede administrativními kroky nezbytnými pro realizaci akce ve veřejném prostoru Prahy 7.

  Právní předpisy


  Upozornění

  U žádostí, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je třeba konzultovat svůj požadavek přímo s úředníkem. Předložená žádost může být po překontrolování úředníkem vrácena zpět žadateli pro upřesnění nebo doplnění některých údajů.