Letenské sady a Královská obora Stromovka jsou parky s celopražským významem. Povolení, popřípadě nájemní smlouvu pro pořádání akcí na plochách zeleně celopražského významu vydává Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. města Prahy. I za tyto akce je vybírán místní poplatek za užívání veřejného prostranství a místní poplatek ze vstupného, je-li vybíráno.


Kde

Na Magistrátu hl. m. Prahy, Odboru ochrany prostředí, Oddělení péče o zeleň se obracejte na:

Ing. Pavla Češková – Letenské sady

Ing. Alice Dědečková – Stromovka

Každý pořadatel akce je povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného. Každý pořadatel je povinen dodržovat právní předpisy vztahující se na danou aktivitu v dané lokalitě.


Co je třeba zařídit

1. Povolení akce – výjimky ze zákazů stanovených vyhláškou č. 6/2001 Sb. hl. m. Prahy, o ochraně veřejné zeleně

2. Místní poplatky

Pokud je na akci vybíráno vstupné, máte ohlašovací povinnost a jste povinni uhradit poplatek ze vstupného. Obraťte se na Úřad městské části Praha 7, Odbor ekonomický, Oddělení místních poplatků. Informace k ohlášení najdete zde.

Ohlášení a vyúčtování poplatku ze vstupného

Pokud se akce koná na veřejném prostranství, máte ohlašovací povinnost a jste povinni uhradit poplatek za zábor veřejného prostranství. Obraťte se na Úřad městské části Praha 7, Odbor ekonomický, Oddělení místních poplatků. Informace k ohlášení najdete zde.

Ohlašovací povinnost k MP za užívání veřejného prostranství 

Jak akci ohlásit

Po vydání povolení pořádání akce ohlaste tuto informaci Odboru kultury a sportu, ÚMČ Praha 7, který informuje Policii ČR, MP a HZS. Informace o ohlášení akce naleznete zde. Ohlášení proveďte nejméně týden před konáním akce (v případě pravidelně se opakujících akcí týden před konáním první akce). Potřebné údaje sdělte Odboru kultury a sportu Úřadu MČ Praha 7 na formuláři, který můžete podat v listinné formě na podatelnu ÚMČ Praha 7 nebo zaslat v elektronické podobě ve formě skenu podepsaného formuláře na e-mail: podatelna@praha7.cz.

Právní předpisy

Upozornění: 
U žádostí, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je třeba konzultovat svůj požadavek přímo s úředníkem. Předložená žádost může být po překontrolování úředníkem vrácena zpět žadateli pro upřesnění nebo doplnění některých údajů.

 

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Nachtmannová Lenka

vedoucí oddělení, místní poplatek za užívání veřejného prostranství
dveře 4.12
tel. +420220144045
gsm. +420603372003
NachtmannovaL@Praha7.cz
placeholder

Fátor Lukáš, Bc., DiS.

vedoucí odboru
dveře 7.03
tel. +420220144013
gsm. +420732410734
FatorL@Praha7.cz