Lokality Řezáčovo nám., Ortenovo nám., park Tusarova a část pěší zóny před kostelem sv. Antonína na Strossmayerově nám. (parcela č. 2185/3 – půlkruhová šedá dlažba před vstupem do kostela) jsou majetkem hlavního města Prahy, který je svěřen do správy městské části Praha 7. Ve výjimečných případech lze připustit konání akce na pozemcích svěřených MČ Praha 7, i mimo jmenované pozemky.


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor majetku
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Kolář Robert

vedoucí odboru
dveře č. 4.06a
tel. +420220144056
gsm. +420605430899
KolarR@Praha7.cz

Každý pořadatel akce je povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného. Každý pořadatel je povinen dodržovat právní předpisy vztahující se na danou aktivitu v dané lokalitě. Souhlas s pořádáním akce podléhá souhlasu Rady MČ Praha 7, který není vymahatelný. Bez tohoto souhlasu není pořadatel oprávněn pozemek užívat, i bez ohledu na to, zda provedl ostatní ohlašovací povinnosti.

Co je třeba zařídit

  1. Povolení akce: povolení, popř. nájemní smlouvu je třeba vyřídit na Úřadě MČ Praha 7, na Odboru majetku. Žádost o pronájem veřejného prostranství se podává v písemné formě a musí obsahovat minimálně:
  • identifikaci žadatele
  • předmět žádosti, popis akce
  • účel užívání dané lokality
  • termín a doba užívání
  • rozsah užívání
  • situační plánek se zákresem rozsahu akce
  • návrh nabídky výše nájemného za m2

2. Místní poplatky 

Pokud je na akci vybíráno vstupné, máte ohlašovací povinnost a jste povinni uhradit poplatek ze vstupného. Obracejte se na Úřad městské části Praha 7, Odbor finanční, oddělení místních poplatků. Informace k ohlášení zde.

Formulář ke stažení

Pokud se akce koná na veřejném prostranství, máte ohlašovací povinnost a je nutné uhradit poplatek za zábor veřejného prostranství. Obracejte se na Úřad městské části Praha 7, Odbor finanční, oddělení místních poplatků. Informace k ohlášení zde.

Formulář ke stažení

Jak akci ohlásit

Po vydání povolení pořádání akce ohlaste tuto informaci Odboru kultury a sportu, ÚMČ Praha 7, který informuje Policii ČR, MP a HZS. Informace o ohlášení akce naleznete zde. Ohlášení proveďte nejméně týden před konáním akce (v případě pravidelně se opakujících akcí týden před konáním první akce), a to na Odboru kultury a sportu Úřadu MČ Praha 7. Formulář můžete podat v listinné formě na podatelnu ÚMČ Praha 7 nebo zaslat v elektronické podobě ve formě skenu podepsaného formuláře  na e-mail: podatelna@praha7.cz.

 

Manuál pro užívání veřejného prostranství

Zde najdete stručný Manuál, který vytvořil spolek Auto*Mat, z.s. jako návod pro pořadatele sousedské akce Zažít město jinak. Manuál pro organizátory aktivit ve veřejném prostoru vás provede administrativními kroky nezbytnými pro realizaci akce ve veřejném prostoru Prahy 7.


Právní předpisy

Návod byl naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost: 01.08.2017

Upozornění

U žádostí, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je třeba konzultovat svůj požadavek přímo s úředníkem. Předložená žádost může být po překontrolování úředníkem vrácena zpět žadateli pro upřesnění nebo doplnění některých údajů.