Lokality Řezáčovo nám., Ortenovo nám., park Tusarova a část pěší zóny před kostelem  sv. Antonína na Strossmayerově nám. (parcela č. 2185/3 – půlkruhová šedá dlažba před vstupem do kostela) jsou majetkem hlavního města Prahy, který je svěřen do správy městské části  Praha 7. Ve výjimečných případech lze připustit konání akce na pozemcích svěřených  MČ Praha 7, i mimo jmenované pozemky.


Souhlas s pořádáním akce podléhá souhlasu ÚMČ Praha 7, který není vymahatelný.  Bez tohoto souhlasu není pořadatel oprávněn pozemek užívat, i bez ohledu na to, zda provedl ostatní ohlašovací povinnosti. O souhlas je nutné požádat minimálně 14 dnů předem. MČ Praha 7 upřednostňuje akce nekomerčního charakteru (komerční akce nejsou zpravidla podporovány).

Obecné povinnosti při pořádání akcí ve veřejném prostoru

Každý pořadatel akce je obecně povinen:

 • počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví
  nebo na vlastnictví jiného, k hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob, podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod
 • dodržovat právní předpisy vztahující se na danou aktivitu v dané lokalitě
 • neomezovat volný pohyb chodců
 • dodržovat a zajistit veřejný pořádek, zejména:
  – neznečistit veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení
  – uklidit veřejné prostranství po ukončení akce
  – nerušit noční klid
  – nevzbudit veřejné pohoršení
  – nepoškodit nebo neoprávněně zabrat veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení

Co je třeba zařídit

1.     Povolení akce: povolení – souhlas, popř. nájemní smlouvu je třeba vyřídit na Odboru majetku ÚMČ Praha 7, a to u pozemků, které jsou svěřeny do správy MČ Praha 7 (lze zjistit v katastru nemovitostí) – primárně lokalit uvedených na začátku tohoto dokumentu.

Žádost o povolení – souhlas / pronájem veřejného prostranství musí obsahovat minimálně:

 • identifikaci žadatele
 • předmět žádosti, popis akce
 • účel užívání dané lokality
 • termín a doba užívání
 • rozsah užívání
 • situační plánek se zákresem rozsahu akce
 • návrh nabídky výše nájemného za m2 (v případě komerční akce)
 • povinné přílohy
  – situační plánek se zákresem rozsahu akce s okótováním
  – v případě pozemku před kostelem sv. Antonína (parcela č. 2185/3 – půlkruhová šedá dlažba před vstupem) i souhlasné stanovisko Římskokatolické farnosti při kostele sv. Antonína (písemné potvrzení nebo e-mail)

Formulář žádosti ke stažení (žadatel vyplňuje pouze stranu č. 1 a 2 formuláře)

 

Časové omezení pro užívání části pěší zóny před kostelem sv. Antonína na Strossmayerově nám. (parcela č. 2185/3 – půlkruhová šedá dlažba před vstupem do kostela):

 • denně v čase 17.30–19.00 h nebudou povolovány v této lokalitě akce a aktivity s hudební produkcí či jiným hlasitým projevem
 • v neděli v čase 08.00-13.00 h nebudou povolovány žádné akce a aktivity

Žádost se podává:

 • v písemné podobě na adresu: Úřad městské části Praha 7, Odbor majetku, U Průhonu 38/1338, 170 00 Praha 7
 • prostřednictvím datové schránky: r44b2x7
 • prostřednictvím e-mailu na adresu podatelna@praha7.cz (podává se žádost opatřená elektronickým podpisem nebo podepsaná žádost ve formě skenu)

2. Místní poplatky 

Pokud je na akci vybíráno vstupné, máte ohlašovací povinnost a jste povinni uhradit poplatek  ze vstupného. Obracejte se na Úřad městské části Praha 7, Odbor ekonomický, oddělení místních poplatků. Informace k ohlášení zde.

Ohlášení a vyúčtování poplatku ze vstupného – formulář

Pokud se akce koná na veřejném prostranství, máte ohlašovací povinnost a je nutné uhradit poplatek za zábor veřejného prostranství. Obracejte se na Úřad městské části Praha 7, Odbor ekonomický, oddělení místních poplatků. Informace k ohlášení zde.

Ohlašovací povinnost k poplatku za užívání veřejného prostranství – formulář


Jak akci ohlásit
Po vydání povolení pořádání akce ohlaste tuto informaci Odboru kultury a sportu, ÚMČ Praha 7,  který informuje Policii ČR, MP a HZS. Informace o ohlášení akce naleznete zde. Ohlášení proveďte nejméně týden před konáním akce (v případě pravidelně se opakujících akcí týden před konáním první akce), a to na Odboru kultury a sportu Úřadu MČ Praha 7. Formulář můžete podat v listinné formě  na podatelnu ÚMČ Praha 7 nebo zaslat v elektronické podobě ve formě skenu podepsaného formuláře  na e-mail: podatelna@praha7.cz.

Manuál pro užívání veřejného prostranství

Zde najdete stručný Manuál, který vytvořil spolek Auto*Mat, z.s. jako návod pro pořadatele sousedské akce Zažít město jinak. Manuál pro organizátory aktivit ve veřejném prostoru vás provede administrativními kroky nezbytnými pro realizaci akce ve veřejném prostoru Prahy 7.

Právní předpisy

Návod byl naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost: 10.08.2020.

Upozornění
U žádostí, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je třeba konzultovat svůj požadavek přímo s úředníkem. Předložená žádost může být po překontrolování úředníkem vrácena zpět žadateli pro upřesnění nebo doplnění některých údajů.

 

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor majetku
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Odbor majetku
tel. +420 220 144 209
gsm. +420 770 190 881
odbormajetku@Praha7.cz


Ekonomický odbor – oddělení místních poplatků 


Odbor kultury a sportu