Oblast Letné, Metronomu a ostrova Štvanice je v majetku Hlavního města Prahy a ve správě společnosti ACTON s.r.o.


Kde

Na Magistrátu hl. m. Prahy, Odboru hospodaření s majetkem, oddělení využití a správy pozemků (Nám. Franze Kafky 1, 110 00 Praha 1) se obracejte na Janu Zímovou.

Ve společnosti ACTON s.r.o., obchodní využití a správa pozemků (Sochařská 14, 170 00 Praha 711) se obracejte na Ivu Boštičkovou – tel./Fax +420 220 877 420, e-mail: iva.bostickova@acton.cz.

Finanční odbor - oddělení místních poplatků

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě
placeholder

Nachtmannová Lenka

referentka, místní poplatek za užívání veřejného prostranství a vymáhání pokut
dveře č. 267
tel. +420220144045
gsm. +420603372003
NachtmannovaL@Praha7.cz

Odbor kultury a sportu

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě

Každý pořadatel akce je povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného. Každý pořadatel je povinen dodržovat právní předpisy vztahující se na danou aktivitu v dané lokalitě.

Co je třeba zařídit

Povolení akce: povolení, popř. nájemní smlouvu vyřizují společnost ACTON s.r.o. a Magistrát hl. m. Prahy, Odbor hospodaření s majetkem, oddělení využití a správy pozemků.

Žádost se podává v písemné formě a musí obsahovat minimálně:

  • identifikaci žadatele
  • předmět žádosti, popis akce
  • účel užívání dané lokality
  • termín a doba užívání
  • rozsah užívání
  • situační plánek se zákresem rozsahu akce

Místní poplatky

Pokud je na akci vybíráno vstupné, máte ohlašovací  povinnost a jste povinni uhradit poplatek ze vstupného. Obracejte se na Úřad městské části Praha 7, Odbor finanční, oddělení místních poplatků. Informace k ohlášení najdete zde.

Formulář ke stažení

Pokud se akce koná na veřejném prostranství, vzniká ohlašovací povinnost a musíte poplatek za zábor veřejného prostranství. Obracejte se na Úřad městské části Praha 7, Odbor finanční, oddělení místních poplatků. Informace k ohlášení najdete zde.

Formulář ke stažení

Jak akci ohlásit

Po vydání povolení pořádání akce, ohlaste tuto informaci Odboru kultury a sportu, ÚMČ Praha 7, který informuje Policii ČR, MP, HZS. Informace o ohlášení akce naleznete zde. Akci ohlaste nejméně týden před konáním (v případě pravidelně se opakujících akcí týden před konáním první akce) Odboru kultury a sportu Úřadu MČ Praha 7. Formulář můžete podat v listinné formě na podatelnu ÚMČ Praha 7 nebo zaslat v elektronické podobě ve formě skenu podepsaného formuláře na e-mail: podatelna@praha7.cz.

Právní předpisy

Upozornění

U žádostí, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je třeba konzultovat svůj požadavek přímo s úředníkem. Předložená žádost může být po překontrolování úředníkem vrácena zpět žadateli pro upřesnění nebo doplnění některých údajů.