Noční klid

Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22.00 do 6.00 hod. Výjimky z doby nočního klidu pro pořádání akcí se neudělují.

Osobou odpovědnou za dodržení pořádku a nočního klidu v rámci produkce je osoba, která je pořadatelem veřejné produkce hudby a nelze-li pořadatele zjistit, pak osoba, která k pořádání veřejné produkce hudby poskytla stavbu, a dále provozovatel provozovny a dalších objektů, jejichž provozem rušení vzniká.

Rušení nočního klidu lze postihovat jako přestupek. V případě rušení nočního klidu doporučujeme volat Městskou policii hl. m. Prahy.

OTÁZKY A ODPOVĚDI K PROBLEMATICE NOČNÍHO KLIDU – MVČRHluk

Dle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění se hlukem rozumí zvuk, který může být škodlivý pro zdraví a jehož imisní hygienický limit stanoví prováděcí právní předpis.

Za hluk se dle výše uvedeného zákona nepovažuje:

  • zvuk z produkce hudby provozované ve venkovním prostoru
  • zvuk působený hlasovým projevem fyzické osoby, nejde-li o součást veřejné produkce hudby v budově
  • zvuk působený hlasovým projevem zvířete
  • zvuk z akustického výstražného nebo varovného signálu souvisejícího s bezpečnostním opatřením
  • zvuk působený přelivem povrchové vody přes vodní dílo sloužící k nakládání s vodami
  • zvuk působený v přímé souvislosti s činností související se záchranou lidského života, zdraví nebo majetku, řešením mimořádné události, přípravou jejího řešení nebo prováděním bezpečnostní akce nebo mimořádné vojenské akce).


Výše uvedené zvuky nepodléhají státnímu zdravotnímu dozoru (Hygienickým stanicím) a nejsou pro ně stanoveny hygienické limity hluku.

Právní předpisy