Oznámení změn a doplnění údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti (žádost o koncesi), je nutno učinit do 15 dnů ode dne jejich vzniku; to však neplatí, pokud jde o změny a doplnění již zapsané v základních registrech, v obchodním nebo jiném veřejném rejstříku či v informačním systému evidence obyvatel, pokud je podnikatel občanem České republiky (pokud je podnikatel cizincem, v informačním systému cizinců).


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor živnostenský
U Průhonu 1338/38

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Machálková Marie, Bc.

asistentka
dveře 1.04
tel. +420220144073
MachalkovaM@Praha7.cz

Jak

 • Živnostenský odbor Úřadu městské části Praha 7 naleznete v 1. patře budovy, příjem klientů probíhá v kancelářích č.  1.10 – 1.15
 • Při osobní návštěvě s vámi referent vyplní formulář Změnový list v elektronické podobě přímo na místě. 
 • V úředních hodinách je funkční vyvolávací zařízení, na kterém si navolíte tlačítko služby, kterou požadujete.
 • Lze využít možnosti objednat se prostřednictvím Rezervačního systému živnostenského odboru na konkrétní den a hodinu.
 • Podání lze též podat na příslušných formulářích přímo do podatelny Úřadu městské části Praha 7, zaslat prostřednictvím držitele poštovní licence, zaslat elektronicky prostřednictvím datové schránky (ID r44b2x7), zaslat elektronicky do podatelny Úřadu městské části Praha 7 se zaručeným elektronickým podpisem (e-mail: podatelna@praha7.cz) nebo využít aplikace Elektronické podání
 • Oznamovací povinnosti fyzické i právnické osoby, je možno splnit na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě (Centrálním registračním místě).

Centrální registrační místo

Fyzická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu (na tiskopise vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu – při osobní návštěvě vyplní referent živnostenského odboru) též  oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti podle zákona upravujícího organizaci a provádění sociálního zabezpečení, podat přihlášku k důchodovému pojištění, podat přihlášku k nemocenskému pojištění, oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení, podat oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Právnická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu (na tiskopise vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu) též oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení.

Podnikatel může na živnostenském úřadu ve lhůtě stanovené zvláštními právními předpisy oznámit též změnu údajů uvedených v přihláškách nebo oznámeních podle odstavců 1 a 2.

Podnikatel může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu učinit též podání obsahující údaje požadované v přihlášce k registraci k dani z příjmů nebo k dani silniční, v oznámení o změně registračních údajů vztahující se k registraci k dani z příjmů nebo k dani silniční. Tato podání lze učinit pouze  elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné Ministerstvem průmyslu a obchodu, nebo ústně do protokolu na živnostenském úřadě.

Co musím mít s sebou

 •  Doklad totožnosti

 •  Případně plnou moc k zastupování

 •  Další doklady dle charakteru oznamované změny, např.:

  Oznámení titulu – doklad o udělení titulu

  Oznámení změny sídla – doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž je umístěno sídlo, liší-li se od bydliště fyzické osoby nebo má-li fyzická osoba bydliště na adrese sídla ohlašovny, zvláštní matriky nebo správního orgánu, k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí.

  Změna odpovědného zástupce – doklady prokazující jeho odbornou způsobilosti, příp. bezúhonnost a čestné prohlášení, že souhlasí s ustanovením do funkce,

  Změna rozsahu předmětu podnikání – doklad prokazující odbornou způsobilost podnikatele, popř. jeho odpovědného zástupce (pouze pokud je zákonem vyžadována).

Formuláře

Lze využít Změnový list 

Souhlas se sídlem

Prohlášení odpovědného zástupce

Plná moc

Správní poplatek

 •  100 Kč za vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny

 •  500 Kč za změnu rozhodnutí o udělení koncese

 •  500 Kč za vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost

  Předmětem poplatku není změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z vlastního podnětu; schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese; změna oboru činnosti v rámci živnosti volné.

  Je-li současně učiněno více úkonů podléhajících poplatku podle této položky, vybere správní úřad jen jeden poplatek ve výši odpovídající nejvyšší sazbě.

  Poplatek je možno uhradit v hotovosti v místě sídla obecního živnostenského úřadu nebo poštovní poukázkou nebo bankovním převodem. Při osobním jednání na Úřadě MČ Praha 7 od referenta obdržíte informace k platbě a správní poplatek zaplatíte v pokladně úřadu bezprostředně po učinění podání. Pokladna se nachází v přízemí v čísle dveří 86/14. Platbu lze uhradit v hotovosti nebo platební kartou.

Lhůta pro vyřízení

Splnil-li podnikatel všechny podmínky stanovené živnostenským zákonem, provede živnostenský úřad zápis změny do živnostenského rejstříku bez zbytečného odkladu a podle okolností případu vydá podnikateli rozhodnutí o změně koncese, výpis nebo informuje podnikatele o provedeném zápisu.

Pokud nelze vydat rozhodnutí o změně koncese bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou, nebo jde-li o zvlášť složitý případ doba nutná k provedení dožádání, ke zpracování znaleckého posudku nebo k doručení písemnosti do ciziny. Následně do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese živnostenský úřad provede zápis do živnostenského rejstříku a podnikateli vydá výpis.