Výpis z živnostenského rejstříku lze pořídit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu v České republice. A také na kterémkoli kontaktním místě veřejné správy Czech point.


Kde

Jak

Při osobní návštěvě není třeba vyplňovat předem žádné formuláře, referent je vyplní v elektronické podobě spolu s vámi.

Co musím mít s sebou

  •  Doklad totožnosti
  •  Písemná žádost
  •  příp. plná moc k zastupování (úřední ověření se nevyžaduje)
  •  příp. doklady o právním zájmu žadatele


Využití služby Czech Point nevyžaduje žádné doklady.

Formuláře

Pro Odbor živnostenský ÚMČ Praha 7 lze využít formulář Žádost o výpis z živnostenského rejstříku 

Využití služby Czech Point nevyžaduje žádné formuláře.

Správní poplatek

Odbor živnostenský – 20 Kč za každou i započatou stránku
Czech Point – 100 Kč za první stránku výpisu, 50 Kč za každou další i započatou stránku výpisu – platí se na místě v hotovosti.