Ohlášení živnosti vyžaduje znalost živnostenského zákona a souvisejících právních předpisů. To, jaké dokumenty jsou potřeba k ohlášení živnosti, záleží vždy na konkrétní situaci. Doporučujeme vám proto navštívit náš živnostenský odbor osobně. Naši referenti vám nejen poradí, ale na místě za vás vyplní i příslušné formuláře a projednají s vámi případnou registraci u správce daně, oznámení na správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu či oznámení vzniku volného pracovního místa nebo jeho obsazení příslušnému Úřadu práce ČR. Zároveň v pokladně úřadu městské části přímo uhradíte správní poplatek, který můžete zaplatit v hotovosti nebo kartou. Ohlášení živnosti lze však provést u kteréhokoliv živnostenského úřadu.


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor živnostenský
U Průhonu 1338/38

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Machálková Marie, Bc.

asistentka
dveře 1.04
tel. +420220144073
MachalkovaM@Praha7.cz

Živností je ve smyslu § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění (dále jen „živnostenský zákon„) soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. 

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti (§ 6 živnostenského zákona) fyzickými osobami jsou:

 • Plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti.
 • Bezúhonnost.

Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který ohlašuje, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.

Fyzická osoba, která má povolení k trvalému pobytu na území České republiky, prokazuje bezúhonnost výpisem z evidence Rejstříku trestů, který si obstará živnostenský úřad sám.

U podnikatele (fyzické nebo právnické osoby) nesmí trvat žádná z překážek provozování živnosti uvedených v ustanovení § 8 živnostenského zákona (např. soudem či jiným správním orgánem uložený trest nebo sankce zákazu činnosti týkající se provozování živnosti v oboru nebo v příbuzném oboru po dobu trvání tohoto trestu).

Právnická osoba, která má na území České republiky sídlo, prokazuje neexistenci překážky provozování živnosti výpisem z evidence Rejstříku trestů, který si obstará živnostenský odbor sám. 

Zvláštními podmínkami provozování živnosti (§ 7 živnostenského zákona) jsou odborná nebo jiná způsobilost, pokud je živnostenský zákon nebo zvláštní předpisy vyžadují.

 • Podnikatel může provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce. Odpovědného zástupce je povinen ustanovit podnikatel, který je fyzickou osobou a nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti a podnikatel, který je právnickou osobou, pro živnosti vyžadující splnění zvláštních podmínek provozování živnosti.
 • Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti. Osoba, které byl uložen zákaz činnosti, nemůže být po dobu trvání tohoto zákazu odpovědným zástupcem pro živnost, do jejíž obsahové náplně tato činnost spadá. Odpovědným zástupcem pro stejnou živnost nemůže být ani osoba, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3 živnostenského zákona, a to po dobu 1 roku od nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění. Odpovědným zástupcem právnické osoby nemůže být člen kontrolního orgánu této právnické osoby.
 • Prokázání odborné způsobilosti není podmínkou provozování volné živnosti. Provozování volné živnosti (příloha č. 4 k živnostenskému zákonu – obsahuje taxativní výčet jednotlivých činností, které jsou sdružovány do 79 oborů činností) je podmíněno ohlášením.

V příloze číslo 5 k živnostenskému zákonu naleznete seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností.

Základní registrační a oznamovací povinnosti podnikatelů po zahájení podnikání

Podnikatel, který je fyzickou osobou je povinen:

 • podat přihlášku k dani z příjmu fyzických osob, případně i k dalším daním u místně příslušného správce daně (ve lhůtě do 15 dnů)
 • oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti místně příslušné správě sociálního zabezpečení (ve lhůtě do 8 dnů od okamžiku skutečného zahájení podnikatelské činnosti)
 • oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti své zdravotní pojišťovně (ve lhůtě do 8 dnů od okamžiku skutečného zahájení podnikatelské činnosti). Podnikatelé – zahraniční fyzické osoby z  tzv. 3. států (mimo EU, EHP a Švýcarskou konfederaci) uzavírají zdravotní pojištění s pojišťovnami na komerční bázi.
 • oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení příslušnému Úřadu práce ČR

Podnikatel, který je právnickou osobou, je povinen

 • podat přihlášku k dani z příjmu právnických osob, případně i k dalším daním u místně příslušného správce daně (ve lhůtě do 15 dnů)
 • oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení příslušnému Úřadu práce ČR.

Výše uvedené registrační/oznamovací povinnosti lze splnit spolu s ohlášením živnosti/ žádostí o koncesi na živnostenském úřadě, který zároveň vykonává funkci Centrálního registračního místa. V případě daní se jedná pouze o daně z příjmů nebo o silniční daň.

Centrální registrační místo:

Fyzická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu (na tiskopise vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu – při osobní návštěvě vyplní referent živnostenského odboru) též  oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti podle zákona upravujícího organizaci a provádění sociálního zabezpečení, podat přihlášku k důchodovému pojištění, podat přihlášku k nemocenskému pojištění, oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení, podat oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Právnická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu (na tiskopise vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu) též oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení.

Podnikatel může na živnostenském úřadu ve lhůtě stanovené zvláštními právními předpisy oznámit též změnu údajů uvedených v přihláškách nebo oznámeních podle odstavců 1 a 2.

Podnikatel může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu učinit též podání obsahující údaje požadované v přihlášce k registraci k dani z příjmů nebo k dani silniční, v oznámení o změně registračních údajů vztahující se k registraci k dani z příjmů nebo k dani silniční. Tato podání lze učinit pouze elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné Ministerstvem průmyslu a obchodu, nebo ústně do protokolu na živnostenském úřadě.

Jak

 • Živnostenský odbor Úřadu městské části Praha 7 naleznete v 1. patře budovy, příjem klientů probíhá v kancelářích č.  1.10 – 1.15
 • Při osobní návštěvě s vámi referent vyplní Jednotný registrační formulář v elektronické podobě přímo na místě. 
 • V úředních hodinách je funkční vyvolávací zařízení, na kterém si navolíte tlačítko požadované služby.
 • Lze využít možnosti objednat se prostřednictvím Rezervačního systému živnostenského odboru na konkrétní den a hodinu.
 • Podání lze též podat na příslušných formulářích přímo do podatelny Úřadu městské části Praha 7, zaslat prostřednictvím držitele poštovní licence, zaslat elektronicky prostřednictvím datové schránky (ID r44b2x7), zaslat elektronicky do podatelny Úřadu městské části Praha 7 se zaručeným elektronickým podpisem (e-mail: podatelna@praha7.cz) nebo využít aplikace Elektronické podání.
 • Registrační povinnosti fyzické i právnické osoby, která zahajuje podnikatelskou činnost v režimu živnostenského zákona, je možno splnit na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě (Centrálním registračním místě).
 • Dále je možno ohlášení živnosti/žádost o koncesi podat osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).

Co musím mít s sebou

Ohlášení živnosti volné

 • Doklad totožnosti
 •  Souhlas se sídlem, liší-li se od bydliště – doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž fyzická osoba umístila sídlo v případě, liší-li se od bydliště ohlašovatele nebo má-li bydliště na adrese sídla ohlašovny, zvláštní matriky nebo na  adrese sídla správního orgánu, nebo do nichž umístila na území České republiky odštěpný závod zahraniční osoby; k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí.
 •  Případně plnou moc k zastupování

Dále v případě ohlášení živnosti řemeslné (příloha č. 1 k živnostenskému zákonu) a vázané (příloha č. 2 k živnostenskému zákonu)  

 • Doklad prokazující odbornou způsobilost podnikatele, popřípadě jeho odpovědného zástupce (řemeslné živnosti § 21 a 22 živnostenského zákona, vázané živnosti příloha č. 2 k živnostenskému zákonu). Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie (včetně občanů jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru a Švýcarska, jejich rodinných příslušníků a dalších osob uvedených v § 70 odst. 1 živnostenského zákona) může prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem (Ministerstvem průmyslu a obchodu) podle zákona o uznávání odborné kvalifikace. V případě ohlášení řemeslné živnosti též doklady dle § 7 odst. 5 živnostenského zákona, které osvědčují, že předmětnou činnost vykonával v jiném členském státu Evropské unie.
 • Prohlášení případného odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem nebo nezaslal-li odpovědný zástupce prohlášení tomuto úřadu podepsané způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu
 • Doklad prokazující bezúhonnost případného odpovědného zástupce. Jedná-li se o osobu, která má na území České republiky povolen trvalý pobyt, živnostenský úřad si sám vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů. Je-li však ustanoven odpovědný zástupce, který je občanem jiného členského státu EU nebo osobou uvedenou v § 70 odst. 1 živnostenského zákona, předkládá výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem státu, jehož je občanem, nebo členského státu posledního pobytu, případně výpis z evidence Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů členského státu, jehož je občanem, nebo členského státu posledního pobytu (je-li členským státem posledního pobytu Česká republika, živnostenský úřad si sám vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů). Pokud stát takový výpis nebo doklad nevydává, předkládá čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem členského státu posledního pobytu (doklady nesmí být starší než 3 měsíce). Doklad může být nahrazen dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti. Je-li ustanoven odpovědný zástupce, který je občanem jiného než výše uvedených států a který nemá povolen trvalý pobyt na území České republiky, předkládá výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je občanem. Pokud stát takový výpis nebo doklad nevydává, předkládá čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem státu posledního pobytu (doklady nesmí být starší než 3 měsíce). Jedná-li se o osobu, která má na území České republiky povolen trvalý pobyt, živnostenský úřad si sám vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů.

 • Výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem státu, jehož je občanem, nebo členského státu posledního pobytu, případně výpis z evidence Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů členského státu, jehož je občanem, nebo členského státu posledního pobytu (je-li členským státem posledního pobytu Česká republika, živnostenský úřad si sám vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů). Pokud stát takový doklad nevydává, fyzická osoba předkládá čestné prohlášení o bezúhonnosti, učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.
 • Ostatní doklady viz Fyzická osoba s bydlištěm na území České republiky.

 • Doklad o pobytu na území České republiky.
 • Výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je fyzická osoba občanem (nejedná-li se o osobu s povoleným trvalým pobytem na území České republiky). Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží ohlašovatel čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu, jehož je občanem nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce. Výpis z evidence Rejstříku trestů v České republice si živnostenský úřad obstará sám. Jedná-li se o rodinného příslušníka občana členského státu Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace nebo některou z dalších osob uvedených v § 70 odst. 1 živnostenského zákona, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem státu, jehož je občanem nebo členského státu posledního pobytu, případně výpis z evidence Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů členského státu členského státu posledního pobytu (je-li členským státem posledního pobytu Česká republika, živnostenský úřad si sám vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů). Pokud stát takový doklad nevydává, fyzická osoba předkládá čestné prohlášení o bezúhonnosti, učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu posledního pobytu. Rovněž tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce. Jedná-li se o osobu, která má na území České republiky povolen trvalý pobyt, živnostenský úřad si sám vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů.
 • Ostatní doklady viz Fyzická osoba s bydlištěm na území České republiky.

 • Doklad prokazující, že má závod mimo území České republiky, a doklady o jeho provozování (doklad o provozování závodu nedokládá občan členského státu Evropské unie).
 • Doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor do nichž umístila na území České republiky odštěpný závod, k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí.
 • Ostatní doklady viz Fyzická osoba s bydlištěm na území České republiky.

Ohlášení živnosti volné

 • Doklad totožnosti osoby oprávněné podat ohlášení.
 • Doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud zápis do obchodního či obdobného rejstříku nebyl ještě proveden, anebo doklad o tom, že právnická osoba je zapsána do příslušného rejstříku, s výjimkou obchodního rejstříku nebo jiného veřejného rejstříku, pokud již byl zápis proveden (výpis z rejstříku nesmí být starší 3 měsíců).
 • Souhlas se sídlem – doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má právnická osoba na území České republiky sídlo (umístěn odštěpný závod zahraniční osoby), není-li ohlašovaná adresa sídla (umístění odštěpného závodu zahraniční osoby) již zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, pokud je tento doklad stanoven zvláštním právním předpisem jako podmínka zápisu do této evidence, k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí.
 • Případně plnou moc k zastupování. 

Dále v případě ohlášení živnosti řemeslné (příloha č. 1 k živnostenskému zákonu) a vázané (příloha č. 2 k živnostenskému zákonu 

 • Doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce (řemeslné živnosti § 21 a 22 živnostenského zákona, vázané živnosti příloha č. 2 k živnostenskému zákonu). Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie (včetně občanů jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru a Švýcarska, jejich rodinných příslušníků a dalších osob uvedených v § 70 odst. 1 živnostenského zákona) může prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem (Ministerstvem průmyslu a obchodu) podle zákona o uznávání odborné kvalifikace. V případě ohlášení řemeslné živnosti též doklady dle § 7 odst. 5 živnostenského zákona, které osvědčují, že předmětnou činnost vykonával v jiném členském státu Evropské unie.
 • Prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem nebo nezaslal-li odpovědný zástupce prohlášení tomuto úřadu podepsané způsobem,  se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu.
 • Doklad prokazující bezúhonnost odpovědného zástupce. Jedná-li se o osobu, která má na území České republiky povolen trvalý pobyt, živnostenský úřad si sám vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů. Je-li však ustanoven odpovědný zástupce, který je občanem jiného členského státu EU nebo osobou uvedenou v § 70 odst. 1 živnostenského zákona, předkládá výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem státu, jehož je občanem, nebo členského státu posledního pobytu, případně výpis z evidence Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů členského státu, jehož je občanem, nebo členského státu posledního pobytu (je-li členským státem posledního pobytu Česká republika, živnostenský úřad si sám vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů). Pokud stát takový výpis nebo doklad nevydává, předkládá čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem členského státu posledního pobytu (doklady nesmí být starší než 3 měsíce). Doklad může být nahrazen dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti. Je-li ustanoven odpovědný zástupce, který je občanem jiného než výše uvedených států a který nemá povolen trvalý pobyt na území České republiky, předkládá výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je občanem. Pokud stát takový výpis nebo doklad nevydává, předkládá čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem státu posledního pobytu (doklady nesmí být starší než 3 měsíce). Jedná-li se o osobu, která má na území České republiky povolen trvalý pobyt, živnostenský úřad si sám vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů.

 • Je-li právnickou osobou se sídlem na území jiného státu než České republiky, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu, prokazující, že u ní není překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5 živnostenského zákona; tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce, nevydává-li výše uvedený stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, čestné prohlášení učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem tohoto státu o tom, že u ní není překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5 živnostenského zákona; tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.
 • Doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž je na území České republiky umístěn odštěpný závod zahraniční osoby, není-li ohlašovaná adresa již zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, pokud je tento doklad stanoven zvláštním právním předpisem jako podmínka zápisu do této evidence; k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí.
 • Výpis z obchodního nebo obdobného rejstříku vedeného ve státě sídla a doklad o provozování závodu v zahraničí; doklad o provozování závodu v zahraničí nepředkládá právnická osoba se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v členském státu Evropské unie; výpis z rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce.
 • Ostatní doklady viz Právnická osoba se sídlem na území České republiky.

Podrobný průvodce živnostenským podnikáním:

Všechny doklady, pokud nebyly vydány v českém jazyce, se předkládají včetně překladu do češtiny provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků (neplatí pro doklady ve slovenštině). 

Pravost podpisu a otisku razítka na originálech předkládaných dokladů musí být ověřena. Požadavek na provedení překladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků a požadavek na ověření pravosti podpisu a otisku razítka se nevztahuje na doklady předložené státním příslušníkem členského státu Evropské unie, nejsou-li pochybnosti o správnosti překladu, popřípadě o pravosti podpisu nebo otisku razítka.

Doklady prokazující odbornou způsobilost projednáte s referenty registračního oddělení živnostenského odboru. 

Formuláře

Ohlášení živnosti se vždy předkládá na tiskopise vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu – Jednotný registrační formulář

Elektronické podání ve formátu Jednotného registračního formuláře (JRF)

Souhlas se sídlem

Prohlášení odpovědného zástupce

Plná moc

Správní poplatek

 •  1 000 Kč za ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání
 •  500 Kč za další ohlášení živnosti bez ohledu na to, zda je ohlašována jedna či současně více živností
 •  50 Kč za přijetí podání kontaktním místem, je-li ohlášení podáno prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (výše správního poplatku za ohlášení živnosti zůstává zachována)

Poplatek se vybírá jen jednou, pokud bylo ohlášeno současně více živností nebo pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi. Je-li současně učiněno více úkonů podléhajících poplatku podle této položky, vybere správní úřad jen jeden poplatek ve výši odpovídající nejvyšší sazbě.

Poplatek je možno uhradit v hotovosti v místě sídla obecního živnostenského úřadu, poštovní poukázkou nebo bankovním převodem. Při osobním jednání na Úřadě MČ Praha 7 od referenta obdržíte  informace k platbě a správní poplatek zaplatíte v pokladně úřadu bezprostředně po učinění podání. Pokladna se nachází v přízemí v čísle dveří 86/14. Platbu lze uhradit v hotovosti nebo platební kartou.

Lhůta pro vyřízení

Splní-li ohlašovatel všechny podmínky stanovené zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku do 5 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení a vydá podnikateli výpis.