Místní poplatek z ubytovací kapacity platí městské části ubytovatel, tedy provozovatel ubytovacího zařízení.


Kde

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor finanční - oddělení místních poplatků
nábř. Kpt. Jaroše 1000
Praha 7

Finanční odbor - oddělení místních poplatků

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě

Pehlová Ilona

referentka, místní poplatek z ubytovací kapacity a místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
dveře č. 268
tel. +420220144197
gsm. +420770112902
PehlovaI@Praha7.cz

Poplatek z ubytovací kapacity upravuje zákon č. 565/90 Sb., o místních poplatcíchobecně závazná vyhláška č. 6/2011 Sbírky právních předpisů hl. města Prahy o místním poplatku z ubytovací kapacity po zvýšení sazby vyhláškou č. 12/2012 ve znění pozdějších předpisů. Správa poplatku se řídí daňovým řádem (zákon č. 280/2009 Sb.) ve znění pozdějších předpisů.

Řízení o poplatku vykonávají městské části. Výjimku tvoří hotely jednohvězdičkové až pětihvězdičkové, kde řízení o poplatku vykonává hlavní město Praha.

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Povinnost hradit místní poplatek vzniká dnem zahájení provozu ubytovacího zařízení a končí dnem jeho zániku nebo změnou jeho využití.

Kdo je od poplatku osvobozen

  • ubytovací zařízení pro studenty a žáky
  • zdravotnická nebo lázeňská zařízení, pokud nejsou užívány jako hotely
  • zařízení sloužící sociálním a charitativním účelům

Jak splním jako ubytovatel ohlašovací povinnost

Ubytovatel je povinen ohlásit se u správce poplatku do 15 dnů od vzniku povinnosti hradit poplatek. Rovněž je povinen do 15 dnů oznámit každou skutečnost, která má vliv na poplatkovou povinnost a její trvání.

Co musím jako ubytovatel sdělit

  • plné jméno, trvalý pobyt, rodné číslo (jako fyzická osoba), sídlo a IČ (jako právnická osoba), počet lůžek a adresu ubytovacího zařízení
  • čísla účtů a bank, na nichž jsou uloženy finance z mé podnikatelské činnosti

Co musím jako ubytovatel splnit:

  • oznámit každou skutečnost, která má vliv na poplatkovou povinnost a její trvání
  • po skončení kalendářního čtvrtletí nahlásit správci poplatku celkový počet obsazených lůžek v daném čtvrtletí, a to do konce následujícího měsíce

Formuláře ke stažení

Jaká je sazba

Místní poplatek je 6 Kč za lůžko a den. Poplatek je splatný bez vyměření do konce měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí.

Poplatek mohu uhradit

  • poštovní poukázkou vydanou správcem poplatku
  • bezhotovostním převodem na účet č. 19-2000870339/0800 u České spořitelny, konstantní symbol: 0379, variabilní symbol přidělí správce poplatku při splnění ohlašovací povinnosti
  • v hotovosti v pokladně Úřadu městské části Praha 7 – přízemí budovy, číslo dveří 86/14 nebo v Informačním centru městské části Praha 7, Milady Horákové 2

Co se může stát, když své povinnosti nesplním

Pokud poplatky nebudou odvedeny včas nebo ve správné výši, může městská část vyměřit ubytovateli poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky či jejich část může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek. Nesplní-li poplatník své povinnosti ve stanovené lhůtě, může mu být opakovaně uložena pořádková pokuta za závažné ztěžování nebo maření správy daní ve výši až 500 000 Kč.

Kdy se mohu odvolat a jak

Vůči platebnímu výměru se mohu odvolat do 30 dnů od doručení, a to k Magistrátu hl. m. Prahy prostřednictvím Úřadu městské části Praha 7, který platební výměr vydal. Odvolání je možné podat pouze proti výroku rozhodnutí, pokud odvolání směřuje pouze proti odůvodnění rozhodnutí, není přípustné.