Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí osoby, které přechodně a za úplatu pobývají v lázeňských místech a v místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu. Místní poplatek za ubytované odvádí MČ Praha 7 osoba, která tyto ubytovací služby poskytuje.


Kde

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor finanční - oddělení místních poplatků
nábř. Kpt. Jaroše 1000
Praha 7

Finanční odbor - oddělení místních poplatků

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě

Pehlová Ilona

referentka, místní poplatek z ubytovací kapacity a místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
dveře č. 268
tel. +420220144197
gsm. +420770112902
PehlovaI@Praha7.cz

Jak splním jako ubytovatel ohlašovací povinnost

 • na oddělení místních poplatků podám Ohlášení k poplatkové povinnosti (viz formulář), kde mi bude po zavedení do evidence přidělen příslušný variabilní symbol pro platbu (při osobním jednání ihned na místě)
 • do 15. dne následujícího měsíce odevzdám měsíční hlášení k poplatku a uhradím poplatek
 • povedu evidenční knihu, do níž budu zapisovat jméno, příjmení, délku a účel pobytu, adresu trvalého bydliště nebo místo trvalého bydliště v zahraničí, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu
 • zápisy do evidenční knihy musím vést přehledně a srozumitelně (zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí zvláštním zákonem č. 101/2000 Sb. o osobních údajích
 • evidenční knihu budu uchovávat po dobu 6 let od posledního zápisu

Co musím jako ubytovatel sdělit

 • zahájení činnosti ve lhůtě do 30 dnů ode dne nabytí právní moci povolení nebo oprávnění k činnosti, v ostatních případech do 30 dnů ode dne zahájení činnosti
 • poplatková povinnost ubytovatele vzniká dnem příchodu hosta a končí dnem jeho odchodu – dle záznamů v evidenční knize
 • plné jméno, trvalý pobyt, rodné číslo (jako fyzická osoba), sídlo a IČ (jako právnická osoba), počet lůžek a adresu ubytovacího zařízení
 • čísla účtů a bank, na nichž jsou uloženy finance z mé podnikatelské činnosti

Formuláře ke stažení

Jaká je sazba

Sazba činí 15 Kč za osobu a každý započatý den pobytu. Poplatek je splatný předem na předpokládanou délku pobytu, nejpozději v den jeho ukončení. Ubytovatel je povinen do patnáctého dne každého následujícího měsíce odvést vybrané poplatky na účet správce poplatku a zaslat měsíční hlášení (viz formulář výše).

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt upravuje zákon č. 565/90 Sb. o místních poplatcích a obecně závazná vyhláška č. 27/2003 Sbírky právních předpisů hl. města Prahy, o místních poplatcích za lázeňský pobyt. Správa poplatku se řídí zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších zákonů.

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatková povinnost vzniká prvním dnem poskytnutí ubytování a končí dnem odchodu ubytovaného.

Kdo je od poplatku osvobozen

 • osoby nevidomé, bezmocné a s těžkým postižením, které jsou držiteli průkazu ZTP/P
 • jejich průvodci
 • osoby mladší 18 let
 • osoby starší 70 let
 • dětí mladší i starší 18 let, jejichž zákonným zástupcům jsou vypláceny přídavky na děti
 • vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu

Poplatek mohu uhradit

 • poštovní poukázkou vydanou správcem poplatku
 • bezhotovostním převodem na účet č. 19-2000870339/0800 u České spořitelny, konstantní symbol: 0379, variabilní symbol přidělí správce poplatku při splnění ohlašovací povinnosti
 • v hotovosti v pokladně Úřadu městské části Praha 7 – přízemí budovy, číslo dveří 86/14

Co se může stát, když své povinnosti nesplním

Pokud poplatky nebudou odvedeny včas nebo ve správné výši, může městská část vyměřit ubytovateli poplatek platebním výměrem.

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky či jejich část může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek. Nesplní-li poplatník ve lhůtě, která mu byla stanovena ve výzvě k podání ohlašovací povinnosti, může mu být uložena opakovaně pořádková pokuta za závažné ztěžování nebo maření správy daní v průběhu řízení ve výši až do 500 000,- Kč

Kdy se mohu odvolat a jak

Vůči platebnímu výměru se může ubytovatel odvolat do 30 dnů od jeho doručení, a to k Magistrátu hl. m. Prahy prostřednictvím Úřadu městské části Praha 7, který platební výměr vydal. Odvolání je možné podat pouze proti výroku rozhodnutí, pokud směřuje proti odůvodnění rozhodnutí, je nepřípustné.