Úřad městské části Praha 7 zajišťuje službu ověřování podpisů (tzv. legalizace) pro imobilní obyvatele Prahy 7. Tato služba se poskytuje pouze pro žadatele zdravotně a tělesně postižené a občany, kteří z vážných zdravotních důvodů nemohou přijít osobně. Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Legalizací se však nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy.


Kde

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend - oddělení eGovernmentu

Informační centrum - nábřeží Kpt. Jaroše 1000

pondělí a středa
7.30 – 12.30
13.30 – 18.00
úterý a čtvrtek
7.30 – 11.30
12.30 – 15.00
pátek
7.30 – 11.30
12.00 – 14.00

Informační centrum - M. Horákové 2

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 15.00
úterý a čtvrtek
7.30 – 12.30
13.30 – 18.00
pátek
7.30 – 12.00
12.30 – 14.00

Informační centrum - Dělnická 44

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 15.00
úterý a čtvrtek
7.30 – 12.30
13.30 – 18.00
pátek
7.30 – 12.00
12.30 – 14.00
placeholder

Vostárková Jana, Bc.

vedoucí oddělení
dveře č. Informační centrum M. Horákové
tel. +420233376732
gsm. +420603707337
VostarkovaJ@Praha7.cz

Ověřování v domácnostech lze objednat osobně nebo na tel.: 233 376 732, 283 871 735, 220 144 268.

Legalizace se neprovádí:

 • u podpisu na listině v jiném než českém nebo slovenském jazyce, pokud není současně předložena v úředně ověřeném překladu do češtiny
 • jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí
 • je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy
 • u podpisu na listině, která neobsahuje žádný text

Jak

Co je potřeba předložit

 • Platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky.
 • Průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince.
 • Průkaz žadatele o udělení azylu, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení azylu.
 • Průkaz o povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl.
 • Průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany.
 • Průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana.

Správní poplatky

30 Kč za jeden podpis.

Držitelé průkazu ZTP, ZTP/P  jsou od poplatku osvobozeni (průkaz je nutno předložit).

Právní předpisy

 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
 • vyhláška č. 36/2006 Sb, o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu