Dne 21.11.2019 nabývá účinnost zákon č. 279/2019 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy. Níže jsou uvedeny některé změny.

Úřad městské části Praha 7 zajišťuje službu ověřování podpisů (tzv. legalizace) pro imobilní obyvatele Prahy 7. Tato služba se poskytuje pouze pro žadatele zdravotně a tělesně postižené a občany, kteří z vážných zdravotních důvodů nemohou přijít osobně. Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Legalizací se však nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy.


Kde

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend - oddělení eGovernmentu

Informační centrum na Úřadě MČ Praha 7, U Průhonu 1338/38

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý a čtvrtek
7.30 – 12.00
13.00 – 15.00
pátek
7.30 – 12.00
13.00 – 14.00

Informační centrum – Milady Horákové 2

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 15.00
úterý a čtvrtek
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
pátek
7.30 – 12.00
13.00 – 14.00
placeholder

Vostárková Jana, Ing.

vedoucí oddělení
Informační centrum M. Horákové 2
tel. +420233376732
gsm. +420603707337
VostarkovaJ@Praha7.cz

Ověřování v domácnostech lze objednat osobně nebo na tel.: 233 376 732.

§ 13 Legalizace se  neprovede:

 • Nemůže-li žadatel psát a listina současně neobsahuje jeho podpis
 • Jde-li o legalizaci podpisu na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce, a neovládá-li ověřující osoba jazyk v němž je listina psána, a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého nebo slovenského
 • Jde-li o legalizaci podpisu nahrazeného mechanickými prostředky využívajícími zejména grafické znázornění vlastnoručního podpisu
 • Jde-li o legalizaci podpisu na zcela nevyplněném formuláři

Jak

Co je potřeba předložit

 • Platný občanský průkaz, řidičský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky.
 • Cestovní doklad, průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie nebo doklad opravňující k pobytu na území České republiky podle zvláštního předpisu, jde-li o cizince.
 • Identifikační průkaz vydaný Ministerstvem zahraničních věcí České republiky podle zvláštního právního předpisu, jde-li o osobu požívající výsad a imunit podle mezinárodního práva.

Správní poplatky

30 Kč za jeden podpis.

Držitelé průkazu ZTP, ZTP/P  jsou od poplatku osvobozeni (průkaz je nutno předložit).

Právní předpisy

 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
 • Vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
 • Zákon č. 279/2019 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy