Tzv. legalizací neboli ověřením pravosti podpisu se ověřuje, že žadatel listinu před ověřujícím orgánem vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Legalizací se však nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy.


Kde

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend - oddělení eGovernmentu

Informační centrum - nábřeží Kpt. Jaroše 1000

pondělí a středa
7.30 – 12.30
13.30 – 18.00
úterý a čtvrtek
7.30 – 11.30
12.30 – 15.00
pátek
7.30 – 11.30
12.00 – 14.00

Informační centrum - M. Horákové 2

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 15.00
úterý a čtvrtek
7.30 – 12.30
13.30 – 18.00
pátek
7.30 – 12.00
12.30 – 14.00

Informační centrum - Dělnická 44

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 15.00
úterý a čtvrtek
7.30 – 12.30
13.30 – 18.00
pátek
7.30 – 12.00
12.30 – 14.00
placeholder

Vostárková Jana, Bc.

vedoucí oddělení
dveře č. Informační centrum M. Horákové
tel. +420233376732
gsm. +420603707337
VostarkovaJ@Praha7.cz

Legalizace se neprovede:

 • u podpisu na listině v jiném než českém nebo slovenském jazyce, pokud není současně předložena v úředně ověřeném překladu do češtiny
 • jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí
 • je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy
 • u podpisu na listině, která neobsahuje žádný text

Vidimace – ověření shody opisu s listinou

Vidimací se ověřuje, že kopie nebo opis (vidimovaná listina) se doslova shoduje s předloženou originální listinou.

Vidimace se neprovede, je-li předložená listina:

 • taková, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba
 • psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do češtiny; to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele
 • opatřena viditelným zajišťovacím prvkem, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například hologramem; to neplatí, je-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele
 • sama již ověřenou vidimovanou listinou, v jejíž ověřovací doložce je uveden údaj podle § 8 písm. f)
 • opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka (např. některé VŠ diplomy)
 • jsou-li v předložené listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost
 • jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s předloženou listinou, z níž byla pořízena
 • není-li z předložené listiny patrné, zda se jedná o:
  • prvopis,
  • již ověřenou vidimovanou listinu,
  • listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů,
  • opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo
  • stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.

Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině, ani jejich soulad s právními předpisy.

Jak

Ověřování se provádí osobně na počkání (doklady nelze zasílat).

Co je potřeba předložit

 • platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky
 • průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince
 • průkaz žadatele o udělení azylu, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení azylu
 • průkaz o povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl
 • průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany
 • průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana

Správní poplatky

Legalizace: 30 Kč za jeden podpis.

Vidimace:

 • formát A5 nebo A4 – 30 Kč za každou započatou stránku
 • formát A3 – 60 Kč za každou započatou stránku (formát musí zůstat zachován, zmenšené kopie se neověřují)

Ověřování v domácnostech na území Prahy 7 pro imobilní občany provádíme po předchozí domluvě osobně nebo na telefonních číslech 233 376 732, 283 871 735, 220 144 268.

Občan může být osvobozen od správního poplatku, pokud řádně doloží na základě čeho žádá o osvobození (např. průkaz ZTP, stanovy zapsaného, …).

Právní předpisy

 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
 • vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověření shody opisu kopie s listinou a o ověření pravosti podpisu
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích