Autorizovaná konverze znamená úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie. Ověřovací doložka každé provedené konverze se ukládá do centrálního úložiště ověřovacích doložek. Konverzí se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených ve vstupu a jejich soulad s právními předpisy.


Kde

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend - oddělení eGovernmentu

Informační centrum - nábřeží Kpt. Jaroše 1000

pondělí a středa
7.30 – 12.30
13.30 – 18.00
úterý a čtvrtek
7.30 – 11.30
12.30 – 15.00
pátek
7.30 – 11.30
12.00 – 14.00

Informační centrum - M. Horákové 2

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 15.00
úterý a čtvrtek
7.30 – 12.30
13.30 – 18.00
pátek
7.30 – 12.00
12.30 – 14.00

Informační centrum - Dělnická 44

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 15.00
úterý a čtvrtek
7.30 – 12.30
13.30 – 18.00
pátek
7.30 – 12.00
12.30 – 14.00
placeholder

Vostárková Jana, Bc.

vedoucí oddělení
dveře č. Informační centrum M. Horákové
tel. +420233376732
gsm. +420603707337
VostarkovaJ@Praha7.cz

Jak

Konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby

Občan přinese listinu, kterou chce konvertovat. Výstup je převeden na CD nebo je zaslán do tzv. Úschovny, tedy úložiště konvertovaných dokumentů, kde si jej zákazník kdykoliv později vyzvedne. Cena CD je zahrnuta v poplatku.

Správní poplatky

30 Kč za každou i započatou stránku.

Technické parametry

 • Formát max. A4
 • Pouze na technický nosič s laserovým záznamem CD

Konverze dokumentu z elektronické do listinné podoby

Elektronický dokument je možné přinést buď na CD/DVD (musí však obsahovat pouze příslušný dokument určený ke konverzi) nebo poslat z datové schránky zákazníka do Úschovny (datového úložiště), případně si elektronicky podepsaný dokument můžete sami vložit do Úschovny na www.czechpoint.cz/uschovna. V tomto případě s sebou zákazník přinese potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště pro potřeby konverze, které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci.

Správní poplatky

30 Kč za každou i započatou stránku.

Technické parametry

 • formát max. A4
 • technický nosič s laserovým záznamem CD/DVD, obsahující pouze a výhradně příslušný dokument určený k autorizované konverzi
 • formáty datové zprávy PDF (Portable Document Format) verze 1.3 a vyšší nebo PDF/A (Portable Document Format/Archive)

Konverzi nelze provést

 • je-li dokument v jiné než v listinné podobě či v podobě datové zprávy
 • jde-li o dokument v listinné podobě, jehož jedinečnost nelze konverzí nahradit, zejména o občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenskou knížku, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížku, šek, směnku nebo jiný cenný papír, los, sázenku, geometrický plán, rysy a technické kresby
 • jsou-li v dokumentu v listinné podobě změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit jeho věrohodnost
 • není-li z dokumentu v listinné podobě patrné, zda se jedná o:
  • prvopis
  • vidimovaný dokument
  • opis nebo kopii pořízenou ze spisu
  • stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle jiného právního předpisu
 • je-li dokument v listinné podobě opatřen plastickým textem nebo otiskem plastického razítka
 • nebyl-li dokument obsažený v datové zprávě podepsán uznávaným elektronickým podpisem nebo označen uznávanou elektronickou značkou toho, kdo dokument vydal nebo vytvořil
 • jde-li o dokument obsažený v datové zprávě, který nelze převést do listinné podoby, například zvukový nebo audiovizuální záznam
 • pokud dokument nesplňuje technické náležitosti

Rozsáhlé konverze dokumentů

Rozsáhlá konverze dokumentů je pojem pro autorizovanou konverzi dokumentu, který má 150 stran a více. Provádí se pouze na specializovaných pracovištích, která jsou pro tyto potřeby vybavena. Rozsáhlou konverzi dokumentů provádí vybraná eGoncentra rozmístěná po celé České republice a specializované pracoviště České pošty.

Seznam eGoncenter, kde můžete požádat o rozsáhlou konverzi dokumentů, najdete na internetových stránkách www.czechpoint.cz/public/rozsahla-konverze/.

Česká pošta

Česká pošta umožňuje provést konverzi na centrálním sběrném pracovišti, kterému lze zasílat zakázky ke konverzi pomocí poštovních zásilek, a to na adrese: Česká pošta, s. p., Oddělení elektronické služby, 749 20 Vítkov.

Pro rozsáhlou konverzi dokumentů je nutno vyplnit objednávku (ke stažení na www.ceskaposta.cz/sluzby/egovernment/czechpoint/autorizovana-konverze-dokumentu). Pracoviště České pošty vyhotoví konverzi dokumentu a zkonvertované dokumenty společně s obdrženými dokumenty zašle zákazníkovi na dobírku do 10 pracovních dnů.

Cena konverze z listinné do elektronické podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny je 30 Kč, cena za balné a expedici 70 Kč, a to včetně DPH.