Poškození nebo zničení občanského průkazu je třeba ihned ohlásit kterémukoliv úřadu, který vydává občanské průkazy, nebo kterémukoliv matričnímu úřadu. Ohlásit poškození nebo zničení občanského průkazu a požádat o nový průkaz je možné na Úřadě městské části Praha 7; obojí lze provést současně.


Kde

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend - oddělení dokladů a evidence obyvatel
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny – Oddělení dokladů a evidence obyvatel, U Průhonu 1338/38

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý a čtvrtek
7.30 – 12.00
13.00 – 14.00
placeholder

Kožíšková Štěpánka

vedoucí oddělení
dveře 1.08/1.08a
tel. +420220144210
KoziskovaS@Praha7.cz

Do 15 pracovních dnů od nahlášení musíte zažádat o nový průkaz.

Pokud je občanský průkaz poškozen tak, že jsou údaje nečitelné, obraťte se na úřad, který rozhodne o ukončení platnosti průkazu a vydá vám Potvrzení o občanském průkazu. Toto potvrzení není náhradní doklad za občanský průkaz (není to veřejná listina, neobsahuje fotografii).

Co je potřeba předložit

Na úřadě předložíte Potvrzení o občanském průkazu a doklad totožnosti (např. rodný list, cestovní pas, řidičský průkaz). Doklady musejí být předloženy v originále, ověřeném opise, nebo ověřené kopii. Je potřeba zaplatit správní poplatek 100 Kč.

Krátkodobý průkaz

Pokud potřebujete před vydáním nového občanského průkazu vyřídit neodkladné záležitosti (např. vyzvednout doporučený dopis, popřípadě cestovat po Evropské unii), můžete zároveň požádat o vydání krátkodobého občanského průkazu bez strojově čitelných údajů platného 1 měsíc, a to za správní poplatek 100 Kč.

Jak

O občanský průkaz musíte požádat osobně. Předem nevyplňujete žádný formulář, pouze si přinesete uvedené doklady. Na místě vás úředník vyfotografuje a vytiskne žádost s potřebnými údaji. Podpisem potvrdíte jejich správnost a úplnost.

Co je potřeba rozhodnout při podání

1. Titul

Na vaši žádost lze do občanského průkazu zapsat označení absolventa vyšší odborné školy, akademický titul, stavovské označení, jiný titul absolventa vysoké školy, označení „docent“, „profesor“ nebo vědeckou hodnost. Žádáte-li o zápis titulu nebo vědecké hodnosti, které jste doposud neměl/a zapsané v občanském průkazu, musíte předložit doklad o jejich získání. V případě, že jste získal/a vzdělání a titul nebo vědeckou hodnost v zahraničí, musíte předložit doklad o uznání vysokoškolského vzdělání a příslušného titulu (tento doklad vydává česká veřejná vysoká škola, která uskutečňuje obsahově obdobný studijní program).

2. Rodinný stav, registrované partnerství

Pokud si nepřejete, údaje o rodinném stavu nebo registrovaném partnerství se do průkazu nezapíše.

Občanský průkaz si můžete převzít i u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, pokud to uvedete v žádosti. Poplatek za to je 100 Kč.

Lhůta pro vyřízení

Občanský průkaz se vyhotoví do 30 dnů od podání žádosti.

Doba platnosti občanského průkazu

  • občanům ve věku od 15 do 70 let je průkaz vydáván s dobou platnosti 10 let
  • občanům starším 70 let je průkaz vydáván s dobou platnosti 35 let

Převzetí průkazu

Občanský průkaz musíte převzít osobně a opět přitom prokázat totožnost (předložit např. dosavadní občanský průkaz, pokud je platný, nebo rodný list, cestovní pas, řidičský průkaz). Při převzetí občanského průkazu zadáte bezpečnostní osobní kód (4–10 číslic), který slouží k ověření vaší identity při komunikaci s informačními systémy veřejné správy.

Občan je po převzetí povinen chránit svůj občanský průkaz: Poučení pro držitele občanského průkazu