Jestliže chcete požádat o podporované bydlení na území Prahy 7 a splňujete požadované podmínky, můžete se přihlásit do pořadníku podporovaného bydlení. Byty se sníženým nájmem jsou přednostně určeny pro cílenou pomoc ohroženým občanům MČ Praha 7. Proto doporučujeme žádost a požadavky nejprve konzultovat na našem Kontaktním místě pro bydlení, kde vám poradí, jak situaci nejlépe řešit, a následně  vám i pomohou s vyplněním žádosti.  


Kde

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor majetku - oddělení pronájmů
nábř. Kpt. Jaroše 1000
Praha 7

Úřední hodiny

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě

Uzavírání nájemních smluv je založeno na bodovém systému. Radě Městské části Praha 7 však může být doporučeno uzavření nájemní smlouvy i mimo pořadník nebo v rozporu s ním. Bytová komise nicméně toto doporučení musí náležitě odůvodnit (týká se to zejména životních situací, které bodový systém nedokáže obsáhnout).

Optimální dispozice a velikost bytů

Určení bytu pro: Dispozice bytu: Orientační užitá plocha bytu:
Jednotlivce nebo páry 1+0, 1+1, 2+kk Do 45m2
1 dospělý + 1-2 děti 1+1, 2+kk Nad 45m
2 dospělí + 1 dítě 2+kk, 2+1, 3+kk Do 65m2
Min. 2 dospělí a 2 děti 2+1, 3+kk  Nad 65m2
1 dospělý + 3 a více dětí 3+1, 4+kk  Nad 65m2

Čtyři na sobě nezávislé pořadníky

 1. Byty pro jednotlivce a seniory
 2. Byty pro 1-2 dospělé osoby a až 2 děti
 3. Byty pro vícečlenné domácnosti
 4. Startovací byty pro mladé do dovršení 35 let, přednost budou mít manželské, resp. registrované páry

Výše nájemného pro 1. – 3. skupinu v roce 2015 stanovena na 99 Kč/m2/měsíc (1188 Kč/m2/rok).
Výše nájemného pro 4. skupinu stanovena na 119 Kč/m2/měsíc (1428 Kč/m2/rok).

Ceny zohledňující inflaci jsou zveřejňovány vždy v lednu na www.czso.cz
Pro jednání s registrovanými partnery se používají ustanovení, která se vztahují k manželům.

Evidence žadatelů

Evidenci vede Oddělení pronájmů Odboru majetku Úřadu Městské části Praha 7. V případě, že žadatelé žádají jako manželé, jde o společnou žádost. V tomto případě dodávají doklady k oběma osobám. V případě, že spolu trvale nežijí, mohou být zařazeni do evidence pouze po doložení žádosti o rozvod. Do evidence tak bude zapsán pouze jeden z manželů.

Všechna potvrzení, která se vztahují k dokumentaci sociální situace žadatele, nesmí být starší 60 dnů ke dni podání žádosti. Žadatelé zapsaní do evidence jsou povinni nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy došlo k jakékoliv změně, tuto skutečnost písemně oznámit na Oddělení pronájmů Odboru majetku. V případě zařazení žadatele do evidence a pozdějšího řešení žádosti musí žadatel na vyzvání znovu některá výše uvedená potvrzení doložit aktualizovaná. Do evidence bude zapsán pouze ten žadatel, který předloží řádně vyplněnou žádost na předepsaném formuláři spolu s požadovanými přílohami, a to po projednání a rozhodnutí.

Požadované přílohy

 • potvrzení o trvalém bydlišti vydané Odborem správních agend Úřadu MČ P7
 • potvrzení o čistých příjmech za posledních 6 měsíců všech dospělých osob, které sdílejí společnou domácnost, u seniorů fotokopie důchodového výměru, u osob samostatně výdělečně činných (dále „OSVČ“) fotokopie posledního daňového přiznání (jde o všechny osoby, které společně bydlí a hospodaří)
 • u studentů potvrzení o studiu
 • u nezaměstnaných potvrzení Úřadu práce o tom, že jsou žadateli o zaměstnání
 • v případě ženatých (vdaných) fotokopie oddacího listu
 • v případě rozvedených fotokopie soudního rozhodnutí o rozvodu s vyznačením data nabytí právní moci; v případě, že bývalí manželé jsou nájemci či vlastníky nějakého bytu nebo nemovitosti určené k bydlení, soudní rozhodnutí o výhradním užívání bytu a vzájemném vyrovnání
 • fotokopie rodných listů dětí, které sdílejí se žadatelem společnou domácnost, případně k nim má žadatel vyživující povinnost
 • u držitelů (žadatele či budoucího společného nájemce) zdravotních průkazů tělesně postižených (dále „TP“), zvlášť těžce postižených (dále „ZTP“) nebo ZTP s průvodcem (dále „ZTP/P“) fotokopie těchto průkazů
 • další doklady budou komisí v případě potřeby písemně vyžádány, popřípadě za skutečnosti z nich vyplývající nebudou uděleny příslušné body

Formuláře ke stažení

 

 • žadatel nebo jiná osoba, která s ním sdílí domácnost, je vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitého majetku určeného k bydlení včetně družstevních bytů (vyjma případů, kdy nelze spravedlivě požadovat, aby dotyčný užíval pouze jeden byt)
 • žadatel během posledních osmi letech uspěl v soutěži MČ Praha 7 o nájem komerčního bytu (a to včetně bytů s tzv. samoopravou)
 • žadatel není na území MČ P7 hlášen k trvalému pobytu
 • žadatel či společní žadatelé se účastnili privatizace bytů z majetku státu nebo obce (pokud žadatel neprokáže, že příbuzní v přímé linii mu nejsou schopni pomoci)
 • žadatel či člen jeho domácnosti má nesplněné závazky vůči MČ P7 (s výjimkou případů, kdy žadatel uzavřel splátkovou dohodu, kterou řádně plní)
 • doložený čistý příjem všech členů domácnosti žadatele je po odečtení prokázaných nákladů na bydlení větší nebo roven 2,25 násobku příslušného životního minima
 • žadatel (nebo jeden z nich) o byt podporovaného bydlení kategorie startovací byt je starší než 35 let (rozhoduje rok, měsíc, den dovršení příslušného věku)
 • informace, které jsem uvedl/a, jsou nepravdivé
 • žádost, kterou jsem podal/a, je neúplná a nedoplnil/a jsem ji ani po vyzvání (viz článek 4b)
 • důvody, pro které jsem byl/a zařazen/a do evidence, pominuly
 • nabízený byt jsem opakovaně odmítl/a z neobjektivních důvodů
 • odmítl/a jsem uzavřít nájemní smlouvu po schválení uzavření nájemní smlouvy Radou Městské části Praha 7 
 • Vyplníte žádost na předepsaném formuláři včetně všech požadovaných příloh.
 • Oddělení pronájmů Odboru majetku žádost zkontroluje a v případě, že v ní chybí některé požadované dokumenty, vás vyzve vás k doplnění. Jestliže je do 30 dnů nedodáte nebo nesplníte některá z výše uvedených kritérií, bude vaše žádost odmítnuta, o čemž budete písemně informován/a vedoucím Oddělení pronájmů Odboru majetku.
 • Oddělení pronájmů se na každého žadatele zeptá na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví (dále „OSZ“), které zváží možnost sociálního šetření a zároveň zašle informaci, zda má žadatel možnost získat sociální dávky během následujících 60 dní od uzavření nájemní smlouvy.
 • Pokud nedojde k odmítnutí žádosti pro nesplnění kritérií či neúplnosti žádosti, bude Oddělěním pronájmů předběžně ohodnocena dle stanovených kritérií a Bytová komise nabídne aktuálně volné byty minimálně dvěma žadatelům s nejvyšším počtem předběžně přidělených bodů; ti se před jednáním Bytové komise rozhodnou, zda by byt v případě schválení komise přijali, nebo nikoli.
 • Žádosti budou projednány a buď se rozhodne o doporučení Radě MČ Praha 7 uzavřít příslušnou nájemní smlouvu na nájem bytu podporovaného bydlení, nebo bude nutné provést místní šetření k ověření či doplnění situace.
 • Pokud žadatel nabízený byt byt odmítl důvodně, rozhodne komise o druhé odpovídající nabídce; pokud žadatel odmítne i druhou nabídku, komise rozhodne o jeho vyřazení z evidence žadatelů.
 • Jakýkoliv člen Bytové komise si může projít celou evidenci žadatelů a v případě pochybností o správnosti předběžného hodnocení může navrhnout projednání konkrétních žádostí a stanovení definitivního počtu bodů na nejbližším jednání Bytové komise.

Nájemní smlouvy na pronájem bytů podporovaného bydlení budou uzavírány zpravidla na dobu určitou 2 roky (pro byty 1. – 3. skupiny) nebo na 7 let (4. skupina). Vždy se bude jednat o nájemní smlouvu bez možnosti automatického prodloužení. V případě seniorů nad 70 let bude nájemní smlouva uzavírána na dobu neurčitou (pozn.: výsledné nájemné se v tomto případě bude vztahovat výhradně na prvního nájemce!).

Pokud bude chtít nájemce v nájmu pokračovat i po uplynutí doby nájmu, musí (nejdříve 6 měsíců a nejpozději 3 měsíců před uplynutím doby nájmu) požádat o uzavření dodatku k nájemní smlouvě – prodloužení doby nájmu. Je třeba znovu doložit všechny požadované aktualizované přílohy jako při žádosti o uzavření nájemní smlouvy na byt podporovaného bydlení a také potvrzení správní firmy o bezdlužnosti na nájemném a službách. Žadatel musí také doložit vyúčtování služeb za poslední kalendářní rok, a to nejen od správní firmy, ale i od smluvních dodavatelů energií. Pro prodloužení nájemního vztahu nemusí žadatel splňovat podmínku, že vůči němu MČ Praha 7 neeviduje žádnou pohledávku (pokud žadatel situaci na hraně životního minima dlouhodobě zvládá, není nutné jeho žádost přeřadit na OSZ); OSZ bude o jeho životní situaci pouze informováno.

Bytová komise posoudí, zda trvají důvody, pro něž byl byt přidělen, a pokud ano, doporučí Radě MČ P7 uzavření dodatku k nájemní smlouvě – prodloužení doby nájmu o další 2 roky. V případě, že nepřetrvávají důvody k poskytnutí NS k bytu podporovaného bydlení, může BK navrhnout nájemci a Radě MČ P7 uzavření dodatku na dobu určitou až 7 let za nájemné v minimální výši cílové hodnoty měsíčního nájemného platného ke konci deregulace nájemného v roce 2012, tj. 134,73 Kč/m2/měsíc (1.616,76 Kč/m2/rok) po zohlednění inflace (dle údajů zveřejněných vždy v lednu na www.czso.cz). Komise bude při rozhodování kromě životní situace žadatele zohledňovat také výši navrženého nájemného a technický stav bytu. 

 

Bodový systém

Výpočet životního minima (ke dni 23.4.2015, aktuální údaje naleznete na www.mpsv.cz):
Jednotlivec 3410 Kč
Další dospělá osoba v domácnosti 2830 Kč
Dítě do 6 let 1740 Kč
Dítě 6-15 let 2140 Kč
Dítě 15-26 let 2450 Kč
Příklady:
Dospělý a dítě do 6 let 4880 Kč
Dospělý a 2 děti do 6 let 6620 Kč
Dospělý a dítě do 6 let + dítě 6-15 let 7710 Kč

 

Výpočet bodů
A<1,25x životní minimum 10 bodů
A<1,5x  životní minimum 7 bodů
A<1,75x  životní minimum 5 bodů
A<2x  životní minimum 3 body
A<2,25x  životní minimum 1 bod
A<životní minimum Bude předáno k řešení na Odbor sociální a zdravotní
Trvalé bydliště v Praze 7 – méně než 2 roky 1 bod
Trvalé bydliště v Praze 7 – 3-10 let 3 body
Trvalé bydliště v Praze 7 – 11-20 let 7 bodů
Trvalé bydliště v Praze 7 – více než 20 let 10 bodů
Vážné zdravotní problémy, invalidita žadatele nebo člena domácnosti 5-15 bodů
Žadatel/ka má v péči nezletilé dítě nebo vyživuje zletilé dítě: Není samoživitel/ka Je samoživitel/ka
1 dítě 3 body  5 bodů
2 děti 6 bodů 8 bodů
3 a více dětí 8 bodů 9 bodů
Věk žadatele 60-70 let 6 bodů
Věk žadatele 70-80 let 8 bodů 
Věk žadatele 80 a více let 10 bodů
Žadatel/ka o byt byl umístěn v dětském domově či náhradní rodinné péči, ze které se osamostatňuje 5 bodů
Žadatel/ka je student/ka do 26 let věku, resp. do 28 let věku v případě doktorského programu 2 body
Žadatel/ka žije osaměle – v případě osob 60+ 5 bodů
Žadatel/ka bydlí v bytě MČ Prahy 7, který uvolní 3 body
Žadatel/ka bydlí v ubytovně nebo azylovém domě 2 body
Žadatel/ka bydlí v bytě, jehož technický stav je špatný (výskyt plísní, nemá koupelnu, topení na tuhá paliva apod.) 5 bodů
Žadatel/ka bydlí bez právního důvodu nebo nemá žádné přístřeší nad hlavou Bude předáno k řešení na Odbor sociální a zdravotní
Žadatel/ka se při jednání projevuje sociopatologicky je o něm takové jednání všeobecně známo Bude informován Odbor sociální a zdravotnictví
Žadatel/ka a dospělí členové jeho domácnosti jsou řádně zaměstnáni, na rodičovské/ mateřské dovolené nebo uživateli starobního důchodu 3 body
Špatná platební morálka související s předchozí nájemní smlouvou s MČ, která nebyla řešena v důsledku nečinnosti nájemce Až -5 bodů
Aktivní součinnost při řešení dluhové situace – např. dodržování splátkového kalendáře / aktivní využívání dluhového poradenství, aktivní spolupráce s OSZ při zajištění potřeb děti či dalších závislých osob apod. 2 body
Potvrzení, že žadatel v posledním bydlení platil řádně nájemné a služby související s bydlením 4 body
Prokázání zvláštní krizové situace (náhlé úmrtí v rodině s vlivem na snížení příjmu domácnosti, výskyt násilí, porušování nájemních práv ze strany pronajímatele, dlouhodobá nemožnost nalezení bydlení apod.) – slovní zdůvodnění vč. záznamů o ověření informací Až 5 bodů
Za každých 6 měsíců v evidenci 1 bod (maximálně 10 bodů)

Maximum 100 bodů

A = doložený čistý příjem všech členů domácnosti*      –   náklady na bydlení**
* sociální dávky budou započteny pouze po písemném potvrzení OSZ o orientační výši příspěvku na bydlení, které žadatel pravděpodobně získá do 90 dnů od případného uzavření nájemní smlouvy

** současné nebo (v případě naddimenzovaného nebo poddimenzovaného stávajícího bydlení) očekávané v nabízeném bytě; pro potřeby výpočtů nákladů na bydlení bude počítáno na služby a energie paušálně 2500,- Kč za první osobu + 1000,- Kč za každou další osobu.

*** v žádném jiném případě není možno předat žádost na OSZ bez výslovného souhlasu jejího vedoucího

 

Formuláře ke stažení:

Obecná žádost (oznámení) – fyzická osoba_podnikající fyzická osoba.docx (30,1 kB)
Obecná žádost (oznámení) – právnická osoba.docx (29,8 kB)
Žádost o snížení nájemného – právnická osoba.docx (30,2 kB)
Žádost o snížení nájemného – fyzická osoba podnikající fyzická osoba.docx (30,1 kB)
Souhlas s uveřejněním jména a příjmení – byty

Vzor nájemní smlouvy MČ Praha 7