Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


ZÁMĚR SOUTĚŽE č.795, pronájem s doporučeným účelem užívání jako sklad č. 275 v domě č.p. 932, Osadní 38MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7

nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00  Praha 7

zastoupený vedoucím Odboru majetku, na základě plné moci ze dne 21.02.2017

O Z N A M U J E

Ve smyslu § 36 odst. 1 zákona o hl. m. Praze (zákon č. 131/2000 Sb.) v platném znění

Z Á M Ě R   S O U T Ě Ž E    č. 795

 

Předmět soutěže: pronájem s doporučeným účelem užívání jako sklad č. 275 v domě č.p. 932, Osadní 38, v k.ú. Holešovice, o velikosti  6 m², na dobu určitou 7 let, za minimální nájemné 600 Kč/ měsíc/předmět nájmu (tj. 1.200 Kč/m²/rok).

MČ Praha 7 upozorňuje, že pakliže nájemce bude využívat předmět nájmu k výkonu své podnikatelské činnosti, je jeho odpovědností si na vlastní náklad a riziko zajistit případná potřebná vyjádření příslušných dotčených orgánů státní správy a pokud budou dotčeny i společné části domu, také souhlas společenství vlastníků, přičemž pronajímatel, jakožto vlastník jednotky, nenese za případná nesouhlasná stanoviska, ovlivňující provozování podnikatelské činnosti nájemce žádnou odpovědnost a nájemci tyto skutečnosti nezakládají nárok na jakékoliv úlevy z nájemného, krom zákonných důvodů.

Forma soutěže: nabídky mohou uchazeči podávat na předepsaném formuláři v zalepené obálce na podatelnu Úřadu MČ Praha 7.

Prohlídka: nutné domluvit telefonicky se správní firmou 7U s.r.o., na kontaktním telefonu: 725 726 862.

Kauce: uchazeči musí složit kauci ve výši 3.000,- Kč na účet    č. 6015-2000870339/0800, variabilní symbol 5417795

Hodnocení: otevírání a hodnocení obálek probíhá pravidelně vždy na veřejném jednání Komise pro majetek, bytové a nebytové prostory, v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha 7 č. 225, nebo 227. Oznámení o hodnocení je zveřejněno vždy 15 před konáním komise. Následně rozhodne Rada MČ Praha 7 o uzavření nájemní smlouvy.

Kontakt: pro informace se obracejte na Odbor majetku Úřadu MČ Praha 7,    tel.: 220 144 213, 734 680 241.

Přílohy: Protokol o technickém stavu, schéma 

Prosíme uchazeče, aby se podrobně seznámili s pravidly soutěže na výše uvedeném internetovém odkazu. V případě nesplnění podmínek soutěže nebude nabídka dále hodnocena a bude z posuzovaných nabídek vyřazena.