Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


ZÁMĚR SOUTĚŽE č.799, pronájem NBP č. 1335/87 v domě č.p. 1335, U Smaltovny 20HH, účel užívání jako sklepMĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7

nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00  Praha 7

zastoupený vedoucím Odboru majetku, na základě plné moci ze dne 21.02.2017

O Z N A M U J E

Ve smyslu § 36 odst. 1 zákona o hl. m. Praze (zákon č. 131/2000 Sb.) v platném znění

Z Á M Ě R   S O U T Ě Ž E    č. 799

 

Předmět soutěže: pronájem nebytové jednotky č. 1335/87 v domě č.p. 1335, U Smaltovny 20HH, v k.ú. Holešovice, o velikosti  155,40 m², v – 1. NP s doporučeným účelem užívání jako sklep se samoopravou na dobu určitou 7 let, za minimální nájemné 11.655,-Kč/ měsíc/předmět nájmu (tj. 900,- Kč/m²/rok) ve zhoršeném technickém stavu.

Ve stavebním archivu Úřadu MČ Praha 7 nebyl dohledán poslední známý účel užívání (pouze výkresově jako prádelna a sušárna), avšak MČ Praha 7 má v rámci společenství vlastníků jednotek nadpoloviční většinu, tudíž v rámci podnikatelského záměru nájemce je možná i případná změna účelu užívání předmětu nájmu.

Forma soutěže: nabídky mohou uchazeči podávat na předepsaném formuláři v zalepené obálce na podatelnu Úřadu MČ Praha 7.

Prohlídka: nutné domluvit telefonicky se správní firmou Sedmá ubytovací s.r.o., na kontaktním telefonu: 725 026 065.

Kauce: uchazeči musí složit kauci ve výši 3.000,- Kč na účet    č. 6015-2000870339/0800, variabilní symbol 5417799

Hodnocení: otevírání a hodnocení obálek probíhá pravidelně vždy na veřejném jednání Komise pro majetek, bytové a nebytové prostory, v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha 7 č. 225, nebo 227. Oznámení o hodnocení je zveřejněno vždy 15 před konáním komise. Následně rozhodne Rada MČ Praha 7 o uzavření nájemní smlouvy.

Kontakt: pro informace se obracejte na Odbor majetku Úřadu MČ Praha 7,    tel.: 220 144 213.

Přílohy: schéma, foto, pasportizace, propočet, ujednání o změnách předmětu nájmu

Prosíme uchazeče, aby se podrobně seznámili s pravidly soutěže na výše uvedeném internetovém odkazu. V případě nesplnění podmínek soutěže nebude nabídka dále hodnocena a bude z posuzovaných nabídek vyřazena.