Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Výzva - oznámení o výběrovém řízení s názvem \\\\\\\"ZŠ Strossmayerovo náměstí - budova - reko osvětlení a elektrorozvodů - II. etapa\\\\\\\"Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce, spočívající v rekonstrukci silnoproudých a slaboproudých rozvodů ve 2. NP objektu Základní školy Praha 7, Strossmayerovo náměstí 4 (dále jen „Základní škola Strossmayerovo nám.“ nebo „základní škola“), na adrese Strossmayerovo náměstí 990/4, 170 00 Praha 7, Holešovice.

Tato II. etapa navazuje na předchozí již realizované – v roce 2016 v rámci etapy 0 byly vyměněny rozvaděče a páteřní rozvody, v roce 2019 proběhla I. etapa – výměna elektroinstalace a osvětlení v 1. PP a 1. NP objektu základní školy.

Předmět plnění je vymezen touto Výzvou k podání nabídky (dále jen „výzva“), návrhem Smlouvy o dílo č. 2020/OIVZ/007 (dále jen smlouva), která je Přílohou č. 2 této výzvy. Předmět plnění této zakázky je dále vymezen technickými podmínkami zadavatele, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci s názvem: „ZŠ Strossmayerovo náměstí 990/4, Praha 7 – Oprava elektroinstalace – etapa II.“, vypracované generálním projektantem – společností LENIA spol. s r.o., IČO: 41186176 v 10/2018 (revize PD v 3/2020). Tato projektová dokum,entace je ke stažení na Úřední desce MČ P7 po dobu trvání lhůty pro podání nabídek, včetně soupisu prací, dodávek a služeb, který je Přílohou č. 3 této výzvy.