Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Výzva - Oznámení výběrového řízení MČ Praha 7 - k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem \"Půdní vestavba bytů U Uranie 5 - Změna ohřevu TV\"Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce, spočívající v úpravě silnoproudých a slaboproudých rozvodů, vodovodních a plynových rozvodů pro změnu ohřevu teplé vody a instalaci domovních telefonů ve stávajících bytech a v rekonstrukci rozvodů páteřní elektroinstalace v prostoru domovního schodiště pro budoucí půdní vestavbu bytů a budoucí stavbu výtahu v bytovém domě č. p. 45, na adrese U Uranie 45/5, 170 00 Praha 7, Holešovice.

Předmět plnění je vymezen touto Výzvou k podání nabídky (dále jen „výzva“), návrhem Smlouvy o dílo č. 2019/OIVZ/011 (dále jen smlouva), která  je Přílohou č. 2 této výzvy. Předmět plnění této zakázky je dále vymezen technickými podmínkami zadavatele, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci s názvem: „Příprava pro půdní vestavbu bytů U Uranie 45/5, Praha 7 – změna ohřevu TV – osazení el. ohřívačů ve stávajících bytech“. Tato projektová dokumentace je ke stažení na Úřední desce MČ P7 po dobu trvání lhůty pro podání nabídek, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který je přílohou č. 3 této výzvy.