Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční ve dnech 5. a 6. října 2018, a to v pátek 5. října 2018 od 14,00 do 22,00 hod., v sobotu 6. října od 8,00 do 14,00 hod. Na území městské části Praha 7 se budou konat volby do Zastupitelstva MČ Praha 7 a Zastupitelstva hlavního města Prahy. Volby do Senátu Parlamentu ČR se na území MČ Praha 7 v tomto termínu nekonají. Pro volby do zastupitelstev obcí je městská část Praha 7 členěna do 36 volebních okrsků.


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend
nábř. Kapitána Jaroše 1000
170 00 Praha 7

Úřední hodiny

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě
placeholder

Chramostová Zuzana JUDr.

vedoucí odboru
dveře č. 272
tel. +420603863878
ChramostovaZ@Praha7.cz

Oznámení o konání voleb do zastupitelstev obcí

podle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 85/2018 Sb., s datem rozeslání dne 31. května 2018, volby do zastupitelstev obcí, tento den je dnem vyhlášení voleb.

Volby se uskuteční ve dnech 5. a 6. října 2018, a to v pátek 5. října 2018 od 14,00 do 22,00 hod., v sobotu 6. října od 8,00 do 14,00 hod. Na území městské části Praha 7 se budou konat volby do Zastupitelstva MČ Praha 7 a Zastupitelstva hlavního města Prahy. Volby do Senátu Parlamentu ČR se na území MČ Praha 7 v tomto termínu nekonají. Pro volby do zastupitelstev obcí je městská část Praha 7 členěna do 36 volebních okrsků.

 

                                                            Upozornění:

Oddělení přestupků odboru správních agend ÚMČ Praha 7, které odpovídá za organizačně technické zabezpečení voleb, registruje kandidátní listiny, vede stálý seznam voličů a jeho dodatek atd., sídlí v detašovaném pracovišti

              v Praze 7, U Průhonu 11 (roh ulic Komunardů a U Průhonu).

 

Informace pro voliče

Právo volit do zastupitelstev městské části a hlavního města Prahy má:

1) občan obce za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu v příslušném volebním okrsku a nenastaly u něho překážky ve výkonu volebního práva, jimiž jsou  zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva, zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, nebo výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí, a

2) státní občan jiného státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu v městské části Praha 7 a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, nenastaly u něho překážky ve výkonu volebního práva (překážky volebního práva viz výše) a byl na vlastní žádost zapsán do dodatku stálého seznamu voličů ve smyslu § 77 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.

Dodatek stálého seznamu voličů vede Úřad městské části Praha 7, odbor správních agend, oddělení přestupků. Státního občana jiného členského státu EU lze zapsat do dodatku stálého seznamu pro účely voleb do zastupitelstev obcí pouze v případě, že o to sám požádá a splňuje podmínky pro výkon práva volit ve volbách do zastupitelstev obcí na území ČR.

Znamená to, že údaje o státních občanech jiných členských států EU, kteří splňují

podmínky pro výkon práva volit, ale sami o zápis do dodatku nepožádali, se z evidence cizinců do dodatku stálého seznamu voličů automaticky nepřenášejí.

O zápis do dodatku stálého seznamu voličů lze požádat až do jeho uzavření 2 dny přede dnem voleb, tj. 3. října 2018 v 16.00 hodin – osobně nebo písemně na výše uvedeném pracovišti.

 

Podrobnosti o volebním právu občanů EU a zápisu do dodatku stálého seznamu naleznete v metodice Ministerstva vnitra.