Rozhodnutí - změna stavby před jejím dokončením - „Polyfunkční dům Dukelských hrdinů č.p. 522/28“ Praha 7 - Holešovice č.p. 522, Dukelských Hrdinů 28Rozhodnutí

Změna stavby před jejím dokončením

„Polyfunkční dům Dukelských hrdinů č.p. 522/28“ Praha 7 – Holešovice č.p. 522, Dukelských Hrdinů 28 (dále jen „stavba“)
na pozemcích parc. č. 1333, 1335, 1336 v katastrálním území Holešovice.

Umístění stavby bylo povoleno rozhodnutím č.j.: MČ P7 194243/2019/SU/Vm ze dne 9. 8. 2019, právní moc dne 21. 9. 2019. Dále bylo vydáno stavební povolení pod č.j.: MČ P7 310839/2021/SU/Ze dne 15. 11. 2021, které nabylo právní moci dne 23. 12. 2021.

Změna stavby před jejím dokončením spočívá v:
Jedná se především o dispoziční změny z důvodu zachování stávajícího schodiště ve stávající pozici. V souvislosti s tím dojde také k zachování stávajících pozic okenních otvorů a balkonů ve dvorní fasádě řešeného objektu. Navrhovaný a již povolený rozsah stavby (obvodové konstrukce) se nemění.