Rozhodnutí - povolení změny stavby - UNIQ TESLA II, Blok bytových a polyfunkčních domůRozhodnutí 

Povolení změny stavby 

UNIQ TESLA II, Blok bytových a polyfunkčních domů; Komunikace a chodníky
 –  Stavební úprava stávajících komunikací a ploch na pozemcích parc. č. 961/1, 961/2, 961/4, 961/5, 961/6, 961/11, 961/9, 2297/1, 2323, 2324 a 2322/1, vše v k.ú. Holešovice, vymezených ulicemi V Háji, Dělnická, Jankovcova a Tusarova v Praze 7.

 

Změna stavby spočívá v:
–  změna podmínky č. 5 výše uvedeného stavebního povolení /prodloužení termínu dokončení stavby/ – stavba bude dokončena nejpozději do 31. 10. 2030

Změna stavby před jejím dokončením bude provedena za následujících podmínek:
–  Stavba bude dokončena nejpozději do 31.10.2030