Rozhodnutí - změna stavby před jejím dokončením - „Bytový dům Bubenská 43“ Praha 7 - Holešovice č.p. 1536, Bubenská 43Rozhodnutí

Změna stavby před jejím dokončením 

„Bytový dům Bubenská 43“ Praha 7 – Holešovice č.p. 1536, Bubenská 43
na pozemcích parc. č. 1463, 1465, 1487, 2270, 2271/1, 2416/82 v katastrálním území Holešovice.

Předmětem změny je společné povolení, vydané k výše uvedené stavbě pod č.j.: MČ P7 371347/2023/SU/Fiš dne 8. 1. 2024, které nabylo právní moci dne 16. 2. 2024 (SZ: MČ P7 369954/2022/SU/Fiš).

Změna stavby před jejím dokončením spočívá v:
– změna způsobu připojení objektu na zdroj elektrické energie – původní připojení přes stávající trafostanici, umístěné na pozemku parc. č. 1489, bude zrušeno a nahrazeno připojením přes novou distribuční trafostanici PREdi, umístěnou v rámci 1. PP řešeného objektu
– zmenšení půdorysu 1. a 2. PP (v severní a severozápadní části)
– v 1. PP doplnění distribuční TS PRE, přidání 2. únikového schodiště, dispoziční úpravy
– ve 2. PP přidání 2. únikového schodiště, dispoziční úpravy
– přidání dalšího podzemního podlaží – 3. PP – 32 parkovacích stání (celkově navýšen počet parkovacích stání na 105), strojovny, technologie, sklepy
– odlišný způsob zajištění stavební jámy, včetně zemních kotev umístěných do pozemků parc. č. 1489
a 1490 v k.ú. Holešovice
– úprava pozice a půdorysných rozměrů objektu pro technologie ve vnitrobloku a zrušení nasávacího objektu ZOTK ve vnitrobloku (nahrazen šachtou s mříží v úrovni terénu)