Rozhodnutí - v souladu s § 9b zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)Rozhodnutí

– v souladu s § 9b zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

Vydává, v souladu s ust. § 9 odst. 5 vodního zákona, povolení

dle § 8 odst. 1. písm. a) bodu 5. vodního zákona, k nakládání s povrchovými vodami (dále jen „nakládání s vodami“), prostřednictvím vodního díla v navržených vsakovacích zařízení, které byly povoleny rozhodnutím MČ P7 054047/2023/SU/Nov, ze dne 28. 3. 2023, budované v rámci akce „Modernizace trati Prah-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně) na místě:

Název kraje                                                                                 Praha
Název obce                                                                                  Praha
Identifikátor katastrálního území                                          730122
Název katastrálního území                                                      Holešovice
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí                parc. č. 2271, 2415/13, 2416/59, 2416/60, 2416/61, 2468 v katastrálním území Holešovice
Číselný identifikátor vodního toku                                        10100001
Název vodního toku                                                                  Vltava
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí                            1-12-01-0250-0-00
Říční km vodního toku                                                             50,5
Hydrogeologický rajon                                                             6250
Umístění jevu vůči břehu (Č 09)                                            levý břeh
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)                                od 1041248, 741514 do 1041294, 741801; od 1041357, 741321 do 1041268, 741468;1041305,                                                                                                          741844; 1041051,741442