Oznámení o výběrovém řízení - Právníka – Odbor právní (OPV)Oznámení o výběrovém řízení 

Právníka – Odbor právní (OPV)

 

Náplň práce:
Poskytování konzultací a vypracování právních stanovisek pro jednotlivé odbory úřadu městské části při řešení konkrétních problémů v jednotlivých oblastech jejich činnosti.
Kontrola návrhů předkládaných jednotlivými odbory ke schválení radou a zastupitelstvem městské části.
Zastupování městské části v řízení před soudy, státními orgány a jinými právními subjekty, včetně řízení, ve kterých je městská část ustanovena opatrovníkem.
Spolupráce s vedoucími odborů při vypracovávání návrhů smluv uzavíraných MČ Praha 7 či ÚMČ Praha 7, účast na jednáních s protistranou.