Výzva – Oznámení výběrového řízení MČ Praha 7 - k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Reko ZTI Jana Zajíce 19Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána podle Pravidel MČ P7 pro zadávání veřejných zakázek (viz Usnesení Rady MČ P7 č. 0867/22-R ze dne 20. 12. 2022) a dle ust. § 6, 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení v souladu s § 103 zákona č. 183/2006 Sb. – Stavební zákon.

Stavební práce prováděné v bytovém domě číslo popisné 184, stojící na pozemku parcelní číslo 267/1, k. ú. Bubeneč, obec Praha, na adrese Jana Zajíce 184/19, 170 00 Praha 7 spočívají v kompletní výměně domovních rozvodů splaškové kanalizace a vodovodu v 5-ti podlažním objektu včetně podkroví a napojení na stávající vodovodní a kanalizační přípojku.