Dražební vyhláška - provedení elektronické dražby nemovitých věcí - Č.j. 095 EX 108/23-033Dražební vyhláška – provedení elektronické dražby nemovitých věcí – Č.j. 095 EX 108/23-033

Dražební jednání se podle ustanovení § 336o zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní
řád (dále jen o.s.ř.), koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb
na adrese portálu
„www.okdrazby.cz“.
Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 25.10.2023 v 13:00 hod., od tohoto
okamžiku mohou dražitelé činit podání.
Čas ukončení elektronické dražby je stanoven nejdříve na den 25.10.2023 v 13:30 hod.,
dražba se však koná po tu dobu, dokud dražitelé činí podání.