Oznámení o zahájení řízení - ZŠ Vodňanského – demolice na řešeném pozemku Praha 7, Holešovice, JankovcovaOznámení o zahájení řízení 

ZŠ Vodňanského – demolice na řešeném pozemku Praha 7, Holešovice, Jankovcova

(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 514, 515, 525/1, 526, 528/5, 532, 536/5, 531/10, 2297/14, 2297/1, 528/6 v katastrálním území Holešovice. Stavební úřad došel k závěru, že nejsou splněny podmínky pro vydání souhlasu, a rozhodl podle § 128 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), že ohlášený záměr projedná v řízení.

Podané ohlášení se považuje za žádost o povolení odstranění stavby, řízení je zahájeno dnem podání ohlášení. Lhůta pro vydání rozhodnutí začíná běžet od právní moci usnesení o projednání záměru v řízení.

Popis:
– SO1 – skladovací hala na pozemcích parc.č. 514, 515, 525/1, 526, k.ú. Holešovice
– SO2 – kancelářská budova na pozemcích parc.č.528/5, 532, k.ú. Holešovice
– SO3 – dílna se zázemím pro personál na pozemcích parc.č. 532, 536/5, 531/10, k.ú. Holešovice
– SO4 – skladovací hala na pozemcích parc. č. 536/5, 531/10, k.ú. Holešovice
– SO5 – skladovací hala na pozemcích parc. č. 536/5, 531/10, k.ú. Holešovice
– SO6 – sklad na pozemku č. parc. 531/10, k.ú. Holešovice
– SO7 – sklad na pozemcích parc.č. 528/5, 531/10, k.ú. Holešovice
– SO8 – plotová zeď na pozemku č. parc. 528/5, k.ú. Holešovice