Dražební vyhláška č. 137 EX 15771/22-112 - elektronická dražba - nemovité věciDražební vyhláška č. 137 EX 15771/22-112 – elektronická dražba – nemovité věci

Dražba se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese dražebního serveru: www.okdrazby.cz
Zahájení elektronické dražby dne 03.10.2023 v 14:00:00 hod.

Od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání. Dražba se koná, dokud dražitelé činí podání. Bude-li v posledních pěti minutách
před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení
dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup dle předcházející věty se
opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání má se za to, že dražitelé již nečiní
podání a dražba končí. Bezprostředně po ukončení dražby exekutor udělí příklep dražiteli, který učinil nejvyšší podání. Ukončení
elektronické dražby dne 03.10.2023 v 14:30:00 hod. Časy zahájení dražby, ukončení dražby a časy příhozů se řídí systémovým
časem dražebního serveru. Sledování dražby je veřejně přístupné.