Výzva - Oznámení výběrového řízení MČ Praha 7 - k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem ZTI PCP7 U Studánky 15, Kamenická 40, 46 – U Studánky 621/15 – výměna ZTI, stavební úpravy 1. PP a 1. NPŽádáme Vás o podání nabídky k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „ZTI PCP7 U Studánky 15, Kamenická 40, 46 – U Studánky 621/15 – výměna ZTI, stavební úpravy 1. PP a 1. NP“.

Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána podle Pravidel MČ P7 pro zadávání veřejných zakázek (dle Usnesení Rady MČ P7 č. 0831/18-R ze dne 27. 11. 2018) a dle ust. § 6, 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu (dále také „VZMR“) je provedení stavebních prací, výměna ZTI a úprava dispozic v budově číslo popisné 621, stojící na pozemku parcelní číslo 1593, k. ú. Holešovice, obec Praha, na adrese U Studánky 621/15 , 170 00 Praha 7.

Zadavatel má objekt (stavba občanského vybavení) ve svěřené správě nemovitostí ve vlastnictví obce. Objekt je využíván jako bytový dům s byty pro seniory s pečovatelskou službou, provozně spadající pod sociální služby organizace Pečovatelského centra Praha 7.

Předmět plnění této VZMR je dále vymezen technickými podmínkami zadavatele, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci pro provedení stavby s názvem: „OBJEKT U STUDÁNKY 621/15, Praha 7, BYTOVÝ DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, STAVEBNÍ ÚPRAVY V 1. PP A 1.NP OBJEKTU, VÝMĚNA ZTI V OBJEKTU“, vypracované generálním projektantem – společností TTP, spol. s r.o., IČO: 49684663 v 4/2022, odp. osoba Ing. Michal Teplý, ČKAIT 0003702 a v souladu se Souhlasem Stavebního úřadu MČ Praha 7 s provedením ohlášeného stavebního záměru č. j. SZ: MČ P7 244618/2022/SU/Hál ze dne 18. 7. 2022.