Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2023Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2023

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE


1. Hlavní město Praha (dále jen „HMP“) poskytuje dvouleté dotace na účel stanovený
v článku A. Programu (dále jen „Účel“) s dobou dosažení Účelu do 31. 12. 2024. Účel je členěn na
jednotlivá opatření, která Účel blíže specifikují (dále jen „Opatření“).


2. Dotací jsou peněžní prostředky HMP poskytnuté žadateli na Účel stanovený v Programu (dále jen
„Dotace“). Za Dotaci se pro potřeby Programu považuje rovněž příspěvek zřizovatele příspěvkové
organizaci zřízené městskou částí HMP podle § 28 odst. 4 Zákona o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů. Na poskytnutí Dotace není právní nárok ve smyslu § 10a odst. 2 Zákona
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Poskytnutí Dotace nezakládá nárok na její
poskytnutí v dalších letech. HMP může změnit podmínky pro poskytnutí Dotace uvedené
v Programu, pokud by došlo ke změnám souvisejících předpisů.


3. O Dotaci v rámci Programu mohou žádat subjekty uvedené v článku E. Programu (dále jen
„Žadatel“).


4. Dotaci lze poskytnout pouze na základě žádosti o poskytnutí dotace (dále jen „Žádost“), kterou
Žadatel podává HMP. Vzor Žádosti je přílohou č. 1 Programu. Žádost doručená HMP se Žadateli
nevrací. Žádost je evidována v centrální databázi „Informační systém finanční podpory hlavního
města Prahy“ a v „Elektronickém systému spisové služby GINIS“. Žadatel je povinen na výzvu
HMP bezodkladně písemně poskytnout upřesňující informace související s Žádostí.


5. Součástí Žádosti je Projekt. Projekt je podrobným popisem Účelu a použitých prostředků k dosažení
Účelu. Projekt obsahuje věcné, časové a finanční podmínky a činnosti, cíl, cílovou skupinu, způsob
realizace, personální zajištění, popis přínosu, položky použití Dotace, postup hodnocení výsledků
ve vztahu ke stanoveným cílům a stručnou charakteristiku dosavadní činnosti Žadatele (dále jen
„Projekt“).


6. Lhůta pro podání Žádosti je od 5. 12. 2022 do 9. 1. 2023 včetně. Opravy, úpravy
a doplňování Žádosti jsou přípustné pouze ve lhůtě pro podání Žádosti.


7. Program administruje a informace ke zpracování Žádosti poskytuje odbor ochrany prostředí
Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1 (dále jen „Odbor MHMP“).
Konzultace budou probíhat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu, ve výjimečných případech
osobně. Osobní konzultace je nutno předem domluvit u níže uvedených referentů. Konzultace
nebudou probíhat v poslední den lhůty pro podání Žádosti.