Plán dílčího povodí Dolní Vltavy 2011 - 2027 - zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředíPlán dílčího povodí Dolní Vltavy 2011 – 2027 – zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí

 

Jako příslušný úřad Vám v souladu s ustanovením § 10f odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“) zasíláme informaci o návrhu koncepce „Plán dílčího povodí Dolní Vltavy
2021 – 2027“ včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví
(dále také „návrh koncepce“), jehož zpracování zajistil předkladatel dle ustanovení § 10e
zákona.
Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu ustanovení § 16 odst. 2 zákona
neprodleně o zveřejnění informace o návrhu koncepce a o tom, kdy a kde je možné do návrhu
koncepce nahlížet, na úředních deskách současně s upozorněním, že každý může Ministerstvu
životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, zaslat
své písemné vyjádření k návrhu koncepce nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění informace
o návrhu koncepce na úřední desce posledního kraje. Doba zveřejnění návrhu koncepce
je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona o zaslání
vyrozumění o dni zveřejnění informace na úřední desce v nejkratším možném termínu.
Toto vyrozumění zasílejte elektronicky na e-mailovou adresu: Martina.Samsulova@mzp.cz.