Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru pro území hlavního města Prahy od 8.8. 2022Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru pro území hlavního města Prahy od 8.8. 2022

 

V souladu s ustanovením § 1 Nařízení č. 6/2019 Sb. hl. m. Prahy ze dne 26. 4. 2019, kterým se stanoví podmínky
k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru a na základě výstrahy Českého
hydrometeorologického ústavu ČHMÚ „nebezpečí požáru“ ze dne 8. 8. 2022 nastává pro území hlavního města
Prahy
d o b a   z v ý š e n é h o   n e b e z p e č í   v z n i k u   p o ž á r u
ode dne 8. 8. 2022 do odvolání.