Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční ve dnech 5. a 6. října 2018, a to v pátek 5. října 2018 od 14,00 do 22,00 hod., v sobotu 6. října od 8,00 do 14,00 hod. Na území městské části Praha 7 se budou konat volby do Zastupitelstva MČ Praha 7 a Zastupitelstva hlavního města Prahy. Volby do Senátu Parlamentu ČR se na území MČ Praha 7 v tomto termínu nekonají. Pro volby do zastupitelstev obcí je městská část Praha 7 členěna do 36 volebních okrsků.


podle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Volby do Zastupitelstva MČ Praha 7 a Zastupitelstva hlavního města Prahy  se uskuteční ve dnech 5. a 6. října 2018, a to v pátek 5. října 2018 od 14,00 do 22,00 hod., v sobotu 6. října od 8,00 do 14,00 hod. Pro volby zastupitelstev obcí je městská část Praha 7 členěna do 36 volebních okrsků.

 

Registračním úřadem pro volby do Zastupitelstva městské části Praha 7 je odbor správních agend Úřadu městské části Praha 7, Nábř. Kpt. Jaroše 1000 (adresa podatelny),  oddělení přestupků se sídlem

v Praze 7, U Průhonu 11 (roh ulice Komunardů a U Průhonu ).
 

 

Výzva volebním stranám, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována

a které v souladu s ust. § 17 odst. 2 č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů mohou delegovat 1 člena a 1 náhradníka do okrskové volební komise.

Lhůta pro doručení seznamu delegátů a náhradníků je do 5. září 2018 do 16,00 hod.

Seznam delegátů a náhradníků musí obsahovat předepsané náležitosti, tj. jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu delegáta, podpis a kontakt zmocněnce politické strany, politického hnutí, sdružení nezávislých kandidátů  nebo koalice. Doporučujeme uvést i e-mailový a telefonní kontakt na delegáty a doručovací adresu, je-li odlišná od místa trvalého bydliště.

První zasedání okrskových volebních komisí je naplánováno na 13. září od 15,30 hod. v ZŠ TGM Ortenovo nám. 34. Je třeba počítat s trváním schůze cca do 19,00 hod. vzhledem k obsáhlosti problematiky voleb do zastupitelstev obcí a podrobného školení ČSÚ k metodice sčítání. Účast na schůzi je pro všechny delegáty povinná.

Prosíme, abyste tuto skutečnost zohlednili při výběru členů komisí, současně je třeba zájemce upozornit i na poměrně složité sčítání a časovou náročnost zjišťování výsledků.

 

 

Registrační úřad sděluje:

 

1.  V souladu s ust. § 21, odst. 2 a 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí  a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů se kandidátní listiny pro volby do Zastupitelstva Městské části Praha 7 podávají nejpozději 66 dnů přede dnem voleb, tj.

                                         do 31. července 2018 do 16,00 hod.

 

     Každý kandidát vyplní „Prohlášení“, která budou předložena spolu s kandidátní listinou.

 

2. Podává-li kandidátní listinu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, připojí ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími jejich kandidaturu. Ve smyslu ust. § 21 odst. 4 a přílohy zák. č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů byly stanoveny

 potřebné počty podpisů voličů na peticích:

    pro nezávislého kandidáta………………………………..      881 podpisů

    pro sdružení nezávislých kandidátů………………..     3 083 podpisů

 

3. Do 6. 8. 2018 bude v souladu s ust. § 23 odst. 1 cit. zákona probíhat přezkoumání kandidátních listin a současně volební strany mohou v této lhůtě doplňovat další kandidáty nebo měnit jejich pořadí.

 

4. Do 8. 8. 2018 budou volební strany v případě nedostatků na kandidátních listinách vyzvány k odstranění závad ve lhůtě do 13. 8. 2018.

 

5. Do 18. 8. 2018 registrační úřad rozhodne o škrtnutí kandidáta, registraci a odmítnutí kandidátních listin a vylosuje pořadí volebních stran na hlasovacím lístku.

 

Vzor kandidátní listiny

 

Vzor prohlášení kandidáta

 

Stanoviska Ministerstva vnitra:

http://www.mvcr.cz/clanek/kandidatura-ve-volbach-do-zastupitelstev-obci-v-roce-2018.aspx

http://www.mvcr.cz/clanek/kandidatura-volebni-strany-typu-nezavisly-kandidat-a-sdruzeni-nezavislych-kandidatu-ve-volbach-do-zastupitelstev-obci.aspx

 

Kontakty:

603 863 878 Z. Chramostová

778 110 015 O. Kejhová

778 110 024 P. Beneš