Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Návrh na stanovisko MČ Praha 7 k Obecně závazné vyhlášce, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s technickou novelou ...

č. 0103/18
Ze dne 06.02.2018Rada městské části Praha 7:


 1. bere na vědomí


  1. návrh na stanovisko MČ Praha 7 k Obecně závazné vyhlášce, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s technickou novelou textové části Statutu HMP


 2. konstatuje,


  1. že k návrhu Obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s s technickou novelou textové části Statutu HMP má připomínky


 3. požaduje


  1. v navrhovaném znění Statutu, v příloze č. 3 - záležitosti, které se svěřují do samostatné působnosti všech městských částí nad rozsah stanovený zákonem přenést údržbu chodníků na MČ, pokud chodníky patří dosud do vlastnictví hl. m. Prahy a její přímé správy a časově toto vázat na důsledné geometrické a katastrální oddělení chodníků od ostatních částí komunikace. A zároveň je nezbytné poskytnout MČ odpovídající finanční prostředky na tyto služby z rozpočtu MHMP. Současně s tím doporučujeme řešit nejen chodníky, ale i cesty v ostatních veřejných prostranstvích, které dosud přímo spravuje hl. m. Praha a cest charakteru cyklostezek, lávek atd.  2. aby bylo dáno do souladu ust. bodu 9 navrhovaného § 25d Statutu, kde se uvádí, že na připomínky MČ se bude hledět dle ust. § 65 odst. 2 stavebního zákona (s rozdělením na zásadní a nezásadní připomínky), avšak v rozporu s ust. § 65 odst. 2 stavebního zákona se navrhuje, aby městské části mohly podat své připomínky k návrhu regulačního plánu pouze do 7 dnů ode dne konání veřejného zasedání, na kterém byl návrh regulačního plánu projednáván, zatímco § 65 odst. 2 zná lhůtu 30 dnů.  3. úpravu Statutu - zavedení zvlášního režimu pro školské budovy ve smyslu zákazu prodeje školských budov a jejich dlouhodobě nevypověditelného pronájmu;


   Možnost úpravy ve Statutu:


   §18 Statutu – možnost vložit ustanovení o prodeji či pronájmu školských budov; příloha č. 10 - Zvláštní podmínky pro správu a nakládání městské části s vymezeným svěřeným majetkem hlavního města Prahy – vložit přímo vymezený majetek a omezení pro nakládání s tímto majetkem  4. v navrhovaném znění Statutu v §25c a §25d, aby všechny připomínky zaslané městskými částmi byly považovány za zásadní. A to bez nutnosti je jako zásadní označit. Všechny MČ, které tuto formulaci používají, ji dávají automaticky k všem svým připomínkám. Jedná se tedy víceméně o věc čistě formální. Pokud některá MČ na tuto větu ve svých připomínkách zapomene, jsou její připomínky automaticky brány jako méně důležité.  5. v navrhovaném znění Statutu v §25c a §25d odst. 11 - zachovat projednání zásadních připomínek MČ ve Výboru pro územní rozvoj za účasti zástupců MČ dle původního znění. V nově navrženém znění přichází MČ o možnost se účastnit projednání připomínek a jejich obhajobu. O výsledku projednání se v navrženém znění Statutu dozví až po vydání celého územního / regulačního plánu.  6. v navrhovaném znění Statutu v §25c, odst. (12) doplnit zřejmou nepřesnost „podle §54 odst.3 Stavebního zákona v případě…“  7. v navrhovaném znění Statutu v §25c a §25d, odst. 11 - doplnit povinnost pořizovatele rozeslat spolu s návrhem ÚP/RP jednotlivým MČ i vypořádání jejich zásadních připomínek podaných při společném jednání, aby měli možnost při zpracování svých připomínek k návrhu ÚP/RP na zdůvodnění vypořádání reagovat. Při rozeslání vypořádání zásadních připomínek až po schválení a vydání celé územně plánovací dokumentace postrádá dvoukolové projednávání smysl.


 4. ukládá


  1. VED KST PaedDr. Michaela Strnadová
   • zaslat stanovisko MČ Praha 7 k novele OZV na odbor legislativní a právní MHMP

    Termín: 9.2.2018

Seznam příloh:

Copyright © 2012 Městská část Praha 7