Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Návrh na schválení uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č.2017/OIVZ/055 na veřejnou zakázku „ Nová radnice pro Prahu 7"

č. 0099/18
Ze dne 06.02.2018Rada městské části Praha 7:


 1. bere na vědomí


  1. návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. č.2017/OIVZ/055 na veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení "Nová radnice pro Prahu 7“,


 2. schvaluje


  1. text Dodatku č. 1 a uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. č.2017/OIVZ/055 na veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení "Nová radnice pro Prahu 7“, se společností s názvem „Společnost pro novou radnici Praha 7“ (zastoupená vedoucím společníkem na základě společenské smlouvy spol. GEOSAN GROUP a.s., IČO: 281 69 522, druhý společník Metrostav a.s., IČO: 000 14 915). Dodatkem č. 1 se nepodstatným způsobem mění rozsah závazku ze Smlouvy, cena díla a termín dokončení díla:
   1. ke změně rozsahu závazku ze smlouvy dochází v souvislosti s nutností zajištění pronájmu části sousedního pozemku pro účely zřízení staveniště. Dále  dochází k navýšení ceny díla v důsledku chybných vzorců obsažených v soupisu prací a dodávek ve výpočtu ceny prací. Dále dochází k rozšíření díla o likvidaci azbestu.   2. cena díla se v důsledku změn uvedených výše zvyšuje o 2 422 269 Kč bez DPH, tj. při sazbě 21% DPH 2 930 945,49 Kč vč. DPH. Celková cena plnění dle smlouvy ve znění Dodatku č. 1 se zvyšuje a činí 216 323 796 bez DPH, při sazbě 21% DPH 261 751 793,16 Kč s DPH.   3. k odpovídajícímu prodloužení lhůty pro dokončení díla dochází v důsledku výše uvedených změn. Podloužení lhůty pro dokončení díla je o 40 dní oproti termínu uvedenému ve Smlouvě, tj. nejpozději do 24. 1. 2019 včetně.


 3. pověřuje


  1. starostu městské části Praha 7 Mgr. Jana Čižinského k podpisu Dodatku č. 1 ke ke Smlouvě o dílo č. č.2017/OIVZ/055 na veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení "Nová radnice pro Prahu 7“, se společností s názvem „Společnost pro novou radnici Praha 7“ (zastoupená vedoucím společníkem na základě společenské smlouvy spol. GEOSAN GROUP a.s., IČO: 281 69 522, druhý společník Metrostav a.s., IČO: 000 14 915).


 4. ukládá


  1. STA Mgr. Jan Čižinský
   • podepsat Dodatek č. 1 ke ke Smlouvě o dílo č.2017/OIVZ/055 na veřejnou zakázku "Nová radnice pro Prahu 7", se společností s názvem „Společnost pro novou radnici Praha 7" (zastoupená vedoucím společníkem na základě společenské smlouvy spol. GEOSAN GROUP a.s., IČO: 281 69 522, druhý společník Metrostav a.s., IČO: 000 14 915).

    Termín: 9.2.2018
    Kontrolní termín: 9.2.2018

Seznam příloh:

Copyright © 2012 Městská část Praha 7