Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Stanovisko MČ Praha 7 jakožto účastníka v rámci pokračování správního řízení dle § 85 odst. 1b zákona č. 183/2006 Sb., Stavební zákon, stavby: "Nástavba bytového domu Havanská 183/19"

č. 0094/18
Ze dne 06.02.2018Rada městské části Praha 7:


 1. bere na vědomí


  1. návrh stanoviska MČ Praha 7 jakožto účastníka v rámci pokračování správního řízení dle § 85 odst. 1b zákona č. 183/2006 Sb., Stavební zákon, stavby: "Nástavba bytového domu Havanská 183/19".


 2. konstatuje


  1. že předmětem územního řízení je půdní nástavba objektu č. p. 183 v ulici Havanská 19, kde dochází k navýšení výšky hřebene střechy o 4,4 m přidáním jednoho patra. Sklon střechy zůstává stejný, ale mění se poloha osy hřebene střechy. Řešený objekt sousedí s rohovým domem, který jej převyšuje o jedno patro a z druhé strany přiléhá osově symetrický dům shodné výšky s řešeným objektem. Stávající výšková hladina objektu je dle výšek obvodových linií střech z územně analytických podkladů hl. m. Prahy 2016 nižší, ale běžná pro danou lokalitu.  2. že stavba se nachází v památkové zóně Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice dle vyhlášky HMP č. 10/1993 Sb., o prohlášení části území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany.  3. že dle platného Územního plánu SÚ hl. m. Prahy se záměr nachází ve funkční ploše OV - všeobecně obytné. Záměr nástavby s obytnou funkcí ke stávající stavbě pro bydlení je v souladu s územním plánem.  4. že projekt se dle platného územního plánu SÚ hl. m. Prahy nachází ve stabilizovaném území. "Stabilizované území je zastavitelné území, které je tvořeno stávající souvislou zástavbou a stabilizovanou hmotovou strukturou, v němž územní plán nepředpokládá významný rozvoj, proto zde není stanovena míra využití území a z hlediska limitů rozvoje je možné pouze zachování stávající urbanistické struktury bez možnosti další rozsáhlé stavební činnosti."  5. že MČ Praha 7 schválila ve svém usnesení č. 0676/17-R dokument "Pravidla pro půdní vestavby, půdní nástavby a nástavby objektů na území městské části Praha 7 v památkové zóně", který má sloužit jako nástroj jednotného přístupu městské části k těmto stavebním zásahům do stávající zástavby a dle těchto pravidel je posuzován i tento stavební záměr.  6. že záměr byl představen na 1. jednání Komise rozvoje urbanismu, architektury a veřejného prostoru RMČ P7 konaném 26. 1. 2018, která se schválením navržené nástavby domu zásadně nesouhlasila.


 3. nesouhlasí


  1. realizací navržené střešní nástavby vzhledem k tomu, že:
   1. zvýšení hřebene střechy o 4,4 metru a posun polohy osy hřebene střechy nevhodně zasahuje do architektury domu a mění tím proporce jak uliční, tak i dvorní fasády. Schválení předloženého návrhu nástavby by představoval precedens, který by měl negativní dopad do střešní krajiny širšího okolí stabilizovaného území tím, že by mohl vést k plošnému navyšování velká části okolní zástavby.   2. tento objekt tvoří jednotný urbanistický i architektonický celek se sousedním objektem č.p. 182 a jakékoliv navyšování a měnění sklonu střechy výrazně zasahuje do prostorové a hmotové skladby jednotně koncipovaného historického urbanistického celku.   3. zvýšením hřebene střechy a výškové úrovně říms dojde ke zhoršení podmínek pro okolní zástavbu.  2. s označením řešeného objektu jako proluky a s předloženým návrhem jako doplnění souvislé zástavby. Dle územně analytických podkladů hl. m. Prahy 2016 řešený objekt představuje zcela běžnou zástavbu, jejíž počet podlaží i výška odpovídá okolní zástavbě. Navržený objekt počtem pater i výškou převyšuje téměř o 3 metry akcentovaný nárožní dům v daném bloku při křížení s ulicí Jana Zajíce, který je navíc posazen vzhledem k nadmořské výšce výše vůči řešenému objektu. Označení takového návrhu za doplnění souvislé zástavby znamená, že je potřeba dostavět v daném území cca polovinu zástavby (cca 25 000 m3 obestavěného prostoru v nejbližších blocích), což je v rozporu s územním plánem a s označením území za stabilizované.  3. se studií zastínění, která označuje současný objekt za proluku a která uvažuje souvislou zástavbu vyšší než navržený objekt ve výškové úrovni o patro vyššího nárožního domu. Tímto navýšením, na základě označení za "proluku" bude ovlivněna kvalita bydlení v okolních domech.


 4. ukládá


  1. STA Mgr. Jan Čižinský
   • podepsat průvodní dopis stanoviska MČ Praha 7 ke stavbě "Nástavba bytového domu Havanská 183/19".

    Termín: 7.2.2018


  2. VED ORZ Čermáková Martina Ing. arch.
   • zaslat stanovisko MČ Prahy 7 ke stavbě "Nástavba bytového domu Havanská 183/19" stavebnímu úřadu MČ Praha 7.

    Termín: 8.2.2018

Seznam příloh:

Copyright © 2012 Městská část Praha 7