Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Doplňující vyjádření MČ Praha 7 k finálnímu znění Koncepční studie ulic Veletržní a Dukelských hrdinů "Letenský kříž"

č. 0092/18
Ze dne 06.02.2018Rada městské části Praha 7:


 1. bere na vědomí


  1. návrh doplňujícího vyjádření MČ Praha 7 k finálnímu znění Koncepční studie ulic Veletržní a Dukelských hrdinů "Letenský kříž".


 2. konstatuje,


  1. že městská část Praha 7 vydala své vyjádření k finálnímu znění Koncepční studie ulic Veletržní a Dukelských hrdinů „Letenský kříž“ formou usnesení RMČ č. 0809/17 dne 31.8.2017.  2. že toto usnesení je doplněním usnesení RMČ č. 0809/17 ze dne 31.8.2017.  3. že v době po vydání usnesení RMČ č. 0809/17 došlo k úpravě dopravního režimu ulice Veletržní, kde se ověřila účelnost zklidnění i formou vyčkávacích ostrůvků pro chodce,v místě nové úpravy přechodu pro chodce u křižovatky s ulicí Františka Křížka.


 3. považuje


  1. předložené znění studie „Letenský kříž“ za jeden ze základních vstupních podkladů pro budoucí detailní zpracování celého zájmového území, které nastane v dalších projektových stupních rozdělených po logických časových úsecích či vhodných etapách budoucího stavebního rozvoje v oblasti Letné.


 4. požaduje,


  1. aby návrh křižovatky Veletržní x Strojnická byl dále uvažován bez samostatného levého odbočovacího pruhu z Veletržní do Strojnické, s výhledovou možností dalších výraznějších provozně-prostorových úprav vedoucích ke zjednodušení celého uzlu a zlepšení podmínek pro chůzi a pobyt na základě vyhodnocování zkušebních nestavebních úprav a zkušeností z reálného provozu.  2. aby ulice Veletržní v celém svém průběhu zohledňovala potřebu bezpečného podélného i příčného pohybu chodců a cyklistů pomocí dostatečně širokých chodníků při jižní i severní straně a dostatečně širokého hlavního dopravního prostoru se souvislými cyklistickými pruhy, které mohou být ve finální podobě prostoru u budoucího OC Letná doplněny o souběžnou chráněnou cyklistickou vazbu v rámci chodníkové plochy.  3. aby bylo v navazujících projektových stupních detailně dořešeno rozmístění stromů i městského mobiliáře a vymezení obrub hlavního dopravního prostoru, především ve vztahu k umístění a trasování inženýrských sítí a s ohledem na prostorové nároky tak, aby bylo umožněno zachovat či zvýšit kapacitu parkování vozidel a současně zajistit potřebnou šířku a skladebnost nezbytných infrastrukturních prvků pro chodce a cyklisty v rámci uličního profilu.  4. aby součástí podporovaného řešení bylo také napojení budoucího objektu OC Letná na ulici Veletržní pomocí zvýšeného chodníkového přejezdu bez odpojovacího a připojovacího jízdního pruhu.  5. aby i ostatní úseky v zájmovém řešeném území byly v navazujících projektových stupních navrženy tak, aby bylo dosaženo logického a bezkolizního provozu tramvají, automobilů, chodců i cyklistů v rámci stávajících uličních profilů. Tomu je nutné přizpůsobit stavebně-technický návrh klíčových křižovatek v území i řezy jednotlivých profilů.  6. zahájit v co nejkratším termínu projektovou přípravu a následně realizaci rekonstrukce tramvajové trati Dukelských Hrdinů - U Výstaviště.


 5. ukládá


  1. STA Mgr. Jan Čižinský
   • podepsat průvodní dopis doplňujícího vyjádření MČ Praha 7 k finálnímu znění Koncepční studie ulic Veletržní a Dukelských hrdinů „Letenský kříž“

    Termín: 9.2.2018


  2. VED ORZ Čermáková Martina Ing. arch.
   • odeslat průvodní dopis doplňujícího vyjádření MČ Praha 7 k finálnímu znění Koncepční studie ulic Veletržní a Dukelských hrdinů „Letenský kříž“ Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Sekci detailu města – Kancelář veřejného prostoru, Vyšehradská 57/2077, Praha 2

    Termín: 13.2.2018

Seznam příloh:

Copyright © 2012 Městská část Praha 7