Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Stanovisko MČ Praha 7 jakožto účastníka společného řízení dle § 85 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., Stavební zákon, stavby "Stavební úpravy domu v 6. a 7.NP - vestavba 4 nových bytů a přístavba výtahové šachty ke dvorní fasádě domu Praha, ...

č. 1014/17
Ze dne 08.11.2017Rada městské části Praha 7:


 1. bere na vědomí


  1. návrh stanoviska MČ Praha 7 jakožto účastníka společného řízení dle § 85 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., Stavební zákon, stavby "Stavební úpravy domu v 6. a 7.NP - vestavba 4 nových bytů a přístavba výtahové šachty ke dvorní fasádě domu Praha, Holešovice č. p. 1073, Jirečkova 4".


 2. konstatuje,


  1. že předmětem záměru je střešní vestavba za účelem vytvoření obytných prostor v podkroví (4 nových bytů) a přístavba výtahové šachty ke dvorní fasádě domu. Stavebními úpravami nedojde k navýšení hřebene střechy ani ke změně jeho půdorysné polohy, sklon střechy směrem do ulice zůstává zachován. Výška stávající uliční římsy zůstává zachována. Směrem do dvora vzniká dvoupodlažní nástavba.  2. že stavba se nachází v památkové zóně Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice dle vyhlášky HMP č. 10/1993 Sb., o prohlášení části území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany.  3. že vzhledem k navýšení hrubých podlažních ploch vzniká dle platných Pražských stavebních předpisů požadavek na nová vázaná parkovací stání.  4. že dle platného Územního plánu SÚ hl. m. Prahy se záměr nachází ve funkční ploše OV - Všeobecně obytná. Záměr nástavby je z hlediska funkčního využití v souladu s ÚP SÚ HMP.  5. že projekt se dle platného Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy nachází ve stabilizovaném území - Stabilizované území je zastavitelné území, které je tvořeno stávající souvislou zástavbou a stabilizovanou hmotovou strukturou, v němž územní plán nepředpokládá významný rozvoj, proto zde není stanovena míra využití území a z hlediska limitu rozvoje je možné pouze zachování stávající urbanistické struktury bez možnosti další rozsáhlé stavební činnosti.  6. že MČ Praha 7 schválila ve svém usnesení č. 0676/17-R dokument "Pravidla pro půdní vestavby, půdní nástavby a nástavby objektů na území městské části Praha 7 v památkové zóně", který má sloužit jako nástroj jednotného přístupu městské části k těmto stavebním zásahům do stávající zástavby a dle těchto pravidel je posuzován i tento stavební záměr.


 3. nemá námitek


  1. vůči záměru stavebních úprav stávajícího domu se záměrem vytvoření čtyř nových bytových jednotek vzhledem ke skutečnosti, že návrh zachovává tvar původní střechy bez zvedání výškové úrovně hřebene a výškové úrovně uliční římsy.  2. vůči přístavbě výtahové šachty pro osobní výtah k dvorní fasádě.


 4. požaduje


  1. dodržet u vikýřů směrem do dvora sklon původní střechy do vzdálenosti 1m od osy hřebene střechy. U dvorních částí střech je třeba v nezbytné míře zachovat stopu sedlového sklonu původní střechy do dvora jako připomínku "výchozího/tradičního" řešení. Tato stopa musí mít minimální vnímatelnou šíři 1,0 m, aby byla dostatečně znatelná.  2. aby byla řešena doprava v klidu. Platné Pražské stavební předpisy stanovují požadavek na výpočet parkovacích stání, který je potřeba splnit. Pokud není možné tato místa zajistit stavebními úpravami stávajícího objektu ani je realizovat na pozemku stavby, je požadováno smluvní zajištění parkovacích stání v blízkosti řešeného objektu.


 5. ukládá


  1. STA Mgr. Jan Čižinský
   • podepsat průvodní dopis stanoviska MČ Praha 7 ke stavbě "Stavební úpravy domu v 6. a 7.NP - vestavba 4 nových bytů a přístavba výtahové šachty ke dvorní fasádě domu Praha, Holešovice č. p. 1073, Jirečkova 4"

    Termín: 9.11.2017


  2. VED ORZ Čermáková Martina Ing. arch.
   • zaslat stanovisko MČ Prahy 7 ke stavbě "Stavební úpravy domu v 6. a 7.NP - vestavba 4 nových bytů a přístavba výtahové šachty ke dvorní fasádě domu Praha, Holešovice č. p. 1073, Jirečkova 4" stavebnímu úřadu MČ Praha 7

    Termín: 9.11.2017

Seznam příloh:

Copyright © 2012 Městská část Praha 7