Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Předběžné stanovisko MČ Praha 7 k záměru "Obnova vyhlídky Letenské sady, Praha, k. ú. Holešovice, parc. č. 2104/1"

č. 1004/17
Ze dne 07.11.2017Rada městské části Praha 7:


 1. bere na vědomí


  1. návrh předběžného stanoviska MČ Praha 7 k záměru "Obnova vyhlídky Letenské sady, Praha, k. ú. Holešovice, parc. č. 2104/1"


 2. konstatuje,


  1. že předmětem záměru je vytvoření dřevěné vyhlídkové terasy v místě současné vyšlapané plochy sloužící výhledu na pozemku parc. č 2104/1 v k. ú. Holešovice v rámci Letenských sadů v Praze. Součástí je i obnova přilehlého povrchu chodníku, který bude nově proveden z kamenné žulové dlažby, která bude kladena centricky. Půdorysně návrh vychází z morfologie terénu, zachovává stávající strom, který je integrovaný do dřevěné terasy. Je navrženo nízké a široké zelené zábradlí.  2. že dle platného Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy se záměr nachází ve funkční ploše ZP - parky, historické zahrady a hřbitovy. Záměr je z hlediska funkčního využití v souladu s ÚP SÚ HMP. Současně se záměr nachází ve zvláště chráněném území (ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb.).  3. že předložený záměr svým umístěním spadá do Pražské památkové rezervace, která byla prohlášena Nařízením vlády č. 66/1971 Pro výstavbu a rekonstrukce na území PPR platí ustanovení zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči  4. že předložený záměr se nachází ve stavební uzávěře Letenská pláň a Letenské sady dle rozhodnutí ÚHA hl. m. Prahy č. 130/92-SZ/rh. Veškerá stavební činnost kromě běžné údržby podléhá schválení výjimky ze stavební uzávěry Radou hl. m. Prahy.


 3. nesouhlasí


  1. se zpracováváním dílčích záměrů bez vyřešení celkové koncepce parku Letenské sady. Městská část Praha 7 ve svém usnesení RMČ č. 0043/16-R ze dne 14.01.2016 a usnesení RMČ č. 0979/17-R ze dne 31.10. 2017 doporučila zpracovat celkovou koncepci parku Letenské sady. Vzhledem k celoměstskému významu tohoto velkého pražského parku je vhodné celkovou koncepci zpracovat za účasti široké odborné veřejnosti.


 4. požaduje


  1. zpracovat celkovou koncepci parku Letenské sady. Vzhledem k celoměstskému významu tohoto velkého pražského parku je vhodné celkovou koncepci zpracovat za účasti široké odborné veřejnosti.


 5. nemá námitek


  1. k předložené dokumentaci a podporuje záměr revitalizace části Letenských sadů, která spočívá především v obnově a novém využití stávajících prostorů


 6. ukládá


  1. STA Mgr. Jan Čižinský
   • podepsat průvodní dopis předběžného stanoviska MČ Praha 7 k záměru "Obnova vyhlídky Letenské sady, Praha, k. ú. Holešovice, parc. č. 2104/1"

    Termín: 17.11.2017


  2. VED ORZ Čermáková Martina Ing. arch.
   • zaslat předběžné stanovisko MČ Praha 7 k záměru "Obnova vyhlídky Letenské sady, Praha, k. ú. Holešovice, parc. č. 2104/1" Ing. arch. Liboru Habancovi, Jugoslávských partyzánů 22, 160 00 Praha 6

    Termín: 20.11.2017

Seznam příloh:

Copyright © 2012 Městská část Praha 7